ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KARGOWEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-02-28 13:33:38

Akapit nr 1 - brak tytułu


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Kargowej, utworzony na podstawie uchwały Nr XXXV/205/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia . r., działa w oparciu o:
1) ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
2) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z póź. zm.),
3) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
4) ustawę z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( Dz.U.z 2002 r Nr 76 poz.694 z późn zm)
5) ustawę z dnia 30 czerwca 2005r o kinematografii ( Dz.U. Nr 132 poz.1111 z późn zm )
6) niniejszy statut,
7) inne przepisy prawne.
2. Ilekroć w statucie jest mowa o:
Ośrodku Kultury - należy przez to rozumieć : Gminny Ośrodek Kultury w Kargowej

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Kargowej jest samorządową instytucją kultury.
2. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Kargowa.
§ 3. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
§ 4. 1. Ośrodek Kultury prowadzi działalność na terenie Gminy Kargowa, całego kraju oraz poza jego granicami, a siedzibą jego jest Kargowa, ul. Browarna 7. 2. Działalność w zakresie upowszechniania filmu prowadzona jest w obiekcie kina z siedzibą Kargowa ul. Słodowa 1.
§ 5. 1. Ośrodek Kultury używa pieczęci o następującej treści:
1) podłużnej
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Browarna 7
66-120 Kargowa
2) okrągłej z napisem w otoku Gminny Ośrodek Kultury w Kargowej z wizerunkiem herbu Gminy Kargowa pośrodku.
2. Ośrodek Kultury może używać skróconej nazwy o brzmieniu: GOK w Kargowej.
3. Ośrodek Kultury może posługiwać się graficznym znakiem firmowym zatwierdzonym przez dyrektora.

Rozdział II
Zakres działalności

§ 6. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców, organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną.
§ 7. Ośrodek Kultury prowadzi działalność określoną w § 6 między innymi poprzez:
1) organizowanie spektakli, koncertów, spotkań, wystaw oraz imprez oświatowych i plenerowych,
2) prowadzenie klubów, sekcji zainteresowań, zespołów, ognisk pracy artystycznej,
3) organizowanie festiwali, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych oraz przeglądów i konkursów,
4) prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób starszych w formie grup zajęciowych,
5) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i form doskonalenia oraz działalności instruktażowo-metodycznej w zakresie różnych dziedzin kultury i sztuki,
6) prowadzenie impresariatu artystycznego,
7) organizowanie europejskich spotkań artystycznych,
8) współpracę transgraniczną w zakresie kultury i sztuki oraz współpracę z miastami partnerskimi,
9) koordynację działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
10) organizowanie imprez okolicznościowych, wypoczynku dzieci i młodzieży.
11) upowszechnianie filmu
§ 8. W realizacji zadań określonych w § 6 i § 7 Ośrodek Kultury współdziała z instytucjami kultury, oświaty, instytucjami artystycznymi, organizacjami, fundacjami, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, impresariami i innymi instytucjami.
§ 9. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach w oparciu o odrębne przepisy.
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
§ 10. 1. Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor jako organ zarządzający.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Kargowej w trybie określonym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktach wykonawczych.
3. Dyrektor zarządza mieniem Ośrodka Kultury i podejmuje decyzje w oparciu o plan działalności.
4. Do zadań dyrektora należy realizacja przedmiotu działania Ośrodka Kultury, a w szczególności:
1) zarządzanie i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) ustalanie głównych kierunków działalności oraz zatwierdzanie planu działalności instytucji kultury,
3) kierowanie bieżącą działalnością,
4) dysponowanie środkami określonymi w planie działalności i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
6) nadawanie regulaminu organizacyjnego po zasięgnięciu opinii wymaganych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej .
§ 11. 1. Dyrektor może powołać Radę Programową Ośrodka Kultury ustalając skład osobowy spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury oraz spośród przedstawicieli samorządu terytorialnego wskazanych przez organy gminy.
2. Rada Programowa jest organem doradczym dyrektora w zakresie zadań merytorycznych.
3. Udział w pracach Rady Programowej ma charakter społeczny.
4. Rada Programowa działa w oparciu o regulamin pracy, który podlega zatwierdzeniu przez dyrektora Ośrodka Kultury.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 12. 1. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem następuje na zasadzie samodzielności z zachowaniem zasady efektywności wykorzystania mienia i środków.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji kultury uwzględniający roczną dotację organizatora.
4. Plan działalności instytucji kultury zatwierdza corocznie dyrektor.
§ 13. Sposób uzyskiwania środków finansowych:
1) dotacje organizatora,
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) darowizn, spadków, zapisów,
4) innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 14. Ośrodek Kultury posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 15. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 16. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 18. Traci moc uchwała Nr XIII/91/2000 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 czerwca 2000r w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w jednostkę budżetową.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jaskulski Data wytworzenia informacji: 2007-02-28 13:33:38
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Jaskulski Data wprowadzenia do BIP 2007-02-28 13:33:38
Wprowadził informację do BIP: Michał Jaskulski Data udostępnienia informacji: 2007-02-28 13:33:48
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jaskulski Data ostatniej zmiany: 2007-02-28 13:33:48
Artykuł był wyświetlony: 3021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KARGOWEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-07-19 15:55:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kargowej działa na podstawie:
1. Uchwały Nr XIII/91/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r. Rady Miejskiej w Kargowej przekształcającą GOKiS w jednostkę budżetową.
2. Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12 poz. 63 z pozn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późn. zm. z 1996 r.).
§ 2
1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kargowej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto Kargowa, a terenem działania obszar Gminy Kargowa.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową.
3. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, gromadzenia zbiorów bibliotecznych, wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu oraz świadczy inne usługi.
4. Pomoc merytoryczną w zakresie bibliotekarstwa sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Zielonej Górze.
5. Ośrodek używa pieczęci o treści:
a) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 66-120 Kargowa ul. Browarna 7
b) pieczęć okrągła – z wizerunkiem herbu Kargowej w środku w  otoku napis Biblioteka Publiczna w Kargowej.
 
II. Cel i przedmiot działania
§ 3
Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie:
1. Tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Wychowania, edukacji, kultury fizycznej.
3. Zaspakajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa i upowszechniania filmu.
§ 4
Do szczegółowego zakresu działania Ośrodka należy:
1. W zakresie tworzenia, upowszechniana i ochrony kultury:
- rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych przez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, archiwizowane i udostępniane dóbr kultury,
- prowadzenie działalności instruktorsko-metodycznej w formie opieki merytorycznej nad działalnością kulturalną w środowisku wiejskim,
- udzielanie pomocy specjalistycznej inicjatywom społeczno-kulturalnym,
- organizacja wystaw, wernisaży, spotkań, lekcji edukacyjnych dla młodzieży szkolnej i sprzedaż dzieł sztuki, prowadzona w ramach galerii artystycznej ośrodka.
2. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
- gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjnej – bibliograficznej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi i oświatowo-wychowawczymi.
3. W zakresie upowszechniania filmu:
- zapewnianie powszechnego dostępu do dorobku szczególnie, wartościowych dzieł polskiej i światowej sztuki filmowej, sympozjów,
- filmów dydaktycznych,
- filmów adaptacji wybitnych dzieł literatury europejskiej i światowej.
4. W zakresie upowszechniania muzyki:
- upowszechniania kultury muzycznej, pogłębianie wiedzy o muzyce ze szczególnym uwzględnieniem twórczości polskiej,
- prowadzenia nauczania muzycznego w klasach: fortepianu, akordeonu, gitary, skrzypiec i innych instrumentach,
- inspirowanie i organizowanie popisów, koncertów, odczytów, audycji muzycznych.
5. W zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki:
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
- przygotowywanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez,
- współdziałanie z klubami sportowymi, kołami Ludowych Zespołów Sportowych i innych społecznych organizacji i towarzystw sportowych w realizacji kalendarza imprez,
- systematyczne uzupełnianie wyposażenia obiektów w urządzenia i sprzęt sportowo-rekreacyjny,
- organizowanie i koordynowanie zagranicznych kontaktów sportowych: klubów, sekcji, zespołów, itp.
- rozpowszechnianie turystyki,
- prowadzenie działalności w zakresie rozbudowy i modernizacji obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
6. Ośrodek może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
- organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
- prowadzić naukę języków obcych,
- prowadzić impresariat artystyczny,
- organizować imprezy rozrywkowe, sportowe,
- prowadzić działalność wydawniczą,
- świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne i inne usługi z zakresu kultury,
- prowadzić ogniska artystyczne,
- prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, kaset video, itp.
- prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
- realizować imprezy zlecone / okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe,
- świadczyć usługi transportowe.
7. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym i sportowym na terenie miasta i gminy Kargowa, na zasadach:
- wyzwalanie inicjatyw społecznych dla rozwoju kultury i sportu w mieście i gminie Kargowa,
- upowszechnianie dotychczasowego dorobku kulturalnego,
- kultywowanie tradycji kultury muzycznej,
- współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych, wystaw, konkursów, przegląd związanych ze specyfiką kulturalno-historyczną regionu kargowskiego.
 
III. Zarządzanie i organizacja
§ 5
1. Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor, jest za niego odpowiedzialny, reprezentuje go również na zewnątrz.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Zarząd Miejski. Zatrudnienie dyrektora Ośrodka może nastąpić w drodze konkursu na podstawie uchwalonego przez Radę regulaminu.
§ 6
Organizacje wewnętrzną Ośrodka, zadania poszczególnych komórek oraz zasady działania określa dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka po uzgodnieniu z organizatorem.
§ 7
Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.
Wynagrodzenie pracowników Ośrodka określone jest w oparciu o regulamin wynagrodzenia ustalony zgodnie z Kodeksem Pracy.
 
IV. Majątek i finanse
§ 8
1. Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach środków określonych corocznie w budżecie gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy określający dochody i wydatki.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
 
V. Postanowienia końcowe
§ 9
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia – tj. uchwały Rady Miejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Gorzelanna Data wytworzenia informacji: 2003-07-19 15:55:43
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Gorzelanna Data wprowadzenia do BIP 2003-07-19 15:55:43
Wprowadził informację do BIP: Teresa Gorzelanna Data udostępnienia informacji: 2003-07-19 15:57:32
Osoba, która zmieniła informację: Teresa Gorzelanna Data ostatniej zmiany: 2003-07-19 15:57:32
Artykuł był wyświetlony: 2945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu