ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Statut gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Informacja ogłoszona dnia 2003-06-20 19:09:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 87
 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie określonej odrębną uchwałą.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu komisji.
§ 88
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca .
§ 89
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
 5. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się odpowiednio przepisy art.24 KPA.
 
2.Zasady kontroli
§ 90
 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
  • legalności,
  • gospodarności,
  • rzetelności,
  • celowości,
  • oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
§ 91
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.
§ 92
Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
 1. kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
 2. problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
 3. sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
§ 93
 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 94
Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 10 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 5 dni roboczych.
§ 95
 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
 2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
 3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
 5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.
§ 96
 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 90 ust. 1.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 
3.Tryb kontroli
§ 97
 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
 3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
 4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
 5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 98
 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
§ 99
 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia osobie kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3
§ 100
Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
 
4. Protokoły kontroli
§ 101
 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej
 2. kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
  1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
  2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
  3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
  6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  7. datę i miejsce podpisania protokołu,
  8. podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
 3. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 102
 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 103
 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Przewodniczącemu Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 104
Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
 
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 105
 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
  1. terminy odbywania posiedzeń,
  2. terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
 3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy
 4. Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
§ 106
 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  1. liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
  2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
  3. wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
  4. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
 3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności w zakresie i terminie ustalonym przez Radę.
 
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 107
 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
  1. Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
  2. nie mniej niż 5 radnych,
  3. nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
  4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
   1. radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
   2. osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
 4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 108
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 109
 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
 2. W przypadku, gdy skorzystanie z form określonych w ust.1 wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady celem zapewnienia niezbędnych środków finansowych.
§ 110
Komisja Rewizyjna może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
§ 111
Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-06-20 18:57:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Gorzelanna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-06-20 19:09:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Gorzelanna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-06-20 19:09:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony