ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXX/183/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-05-12 10:56:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/183/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 169/1, 171/1 oraz część działki nr ewid. 187/4 położone w obrębie Karszyn.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kargowej Nr XII/75/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa obejmującego część obrębu wsi Karszyn uchwala, co następuje.

§ 1.
 
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż torfu dla działek nr ewid. 169/1, 171/1 oraz części działki nr ewid. 187/4 o łącznej powierzchni 16,52 ha, położonych w obrębie Karszyn, zwany dalej planem.
2. Zakres obowiązywania planu określa granica zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustalenia planu są zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kargowa.

§ 2.

Integralną część planu stanowią:
1. tekst planu – treść niniejszej uchwały,
2. rysunek planu – załącznik nr 1 w skali 1 : 1000, obejmujący obszar, o którym mowa
w § 1,
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik nr 2 do planu,
4. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego planu.

ROZDZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE

§ 3.

Ilekroć w dalszych ustaleniach uchwały jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja, poz. 717 z późniejszymi zmianami), o ile z przepisów nie wynika inaczej,
2. przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz prawomocne decyzje administracyjne,
3. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,
4. terenie górniczym – należy przez to rozumieć teren zawarty w granicach ewidencyjnych działek, zgodnie z rysunkiem planu,
5. eksploatacji torfu – należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności, która polega na pozyskiwaniu kopalin z naturalnego złoża, zgodnie z przepisami szczególnymi,
6. dokumentacji złoża – należy przez to rozumieć wszelkie opracowania specjalistyczne wykonane w celu uzyskania koncesji na eksploatację torfu.

§ 4.

1. Zakres planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy.
2. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
3) linia określająca dopuszczalny obszar bezpośredniej eksploatacji torfu,
4) oznaczenie literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenu, zgodnie z legendą zamieszczoną na załączniku nr 1.

§ 5.

Ustala się, że wszelkie wtórne podziały działek ewidencyjnych znajdujących się w granicach zatwierdzenia planu, które nastąpiły w trakcie sporządzenia planu lub nastąpią w trakcie jego realizacji (w tym zmiana ich numerów ewidencyjnych), nie powodują zmiany bądź utraty ważności któregokolwiek z przepisów uchwały.

DZIAŁ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 6.

Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania i użytkowania terenu objętego planem:
1. ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:
1) ustala się dla terenu określonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem PG przeznaczenie - teren górniczy eksploatacji złóż torfu, poza którym zabrania się prowadzenia działalności górniczej,
2. ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek realizacji ogrodzenia ażurowego wokół całego terenu górniczego, o minimalnej wysokości 2,0 m,
2) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych,
3. ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się obowiązek ograniczenia uciążliwości wykonywanej działalności do granic własności, na której jest wykonywana,
2) sposób zagospodarowania nadkładu złoża zostanie określony w dokumentacji rekultywacyjnej; kierunek rekultywacji określi Starosta Powiatu w drodze decyzji administracyjnej,
3) wszelkie formy zanieczyszczenia środowiska naturalnego, muszą zostać utylizowane na warunkach określonych przepisami szczególnymi,
4) zaleca się zachowanie istniejących zadrzewień, niekolidujących z bezpośrednią eksploatacją złoża,
5) ustala się, że maksymalna emisja hałasu nie może przekroczyć 50 dB,
6) zakazuje się odprowadzania nieczystości płynnych do gruntu,
7) dla celów ogrzewania pomieszczeń w obiektach, zaleca się stosowanie paliw niskoemisyjnych,
8) ustala się obowiązek gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, pod warunkiem okresowego ich opróżniania przez wyspecjalizowane firmy,
9) ustala się obowiązek usuwania stałych odpadów bytowych przez wyspecjalizowane firmy,
10) zakazuje się spalania lub utylizacji odpadów w sposób sprzeczny z przepisami szczególnymi,
4. ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się obowiązek uzgadniania z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakres wszelkich prac ziemnych prowadzonych w obszarze inwestycji,
5. ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się eksploatację torfu na obszarze górniczym, zgodnie z dokumentacją geologiczną złoża,
2) zabrania się lokalizowania budynków trwale związanych z gruntem,
3) dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych i urządzeń technicznych związanych z technologią wydobycia w tym punkt napraw sprzętu,
4) dopuszcza się zabudowę jednej działki do 5% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 200m2,
5) dopuszcza się lokalizację dowolnej liczby budynków, o ile powierzchnia wszystkich obiektów budowlanych na działce nie przekracza powierzchni określonej w pkt. 4,
6) ustala się maksymalna wysokość zabudowy na 5,5 m od istniejącego poziomu terenu,
7) dopuszcza się realizację dachów spadzistych lub płaskich,
8) dopuszcza się orientację kalenicy dachów w sposób dowolny, optymalny dla prowadzonej działalności wydobywczej,
9) garaże można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do innych budynków.
10) dopuszcza się możliwość realizacji wiat garażowych,
11) powierzchnia wiat, o których mowa w pkt 9 nie wlicza się w powierzchnię obiektów budowlanych, jeśli teren pod wiatą pozostaje biologicznie czynny,
6. ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych:
1) obowiązuje wyłącznie sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy z dnia
4 lutego 1994 – Prawo Geologiczne i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1247 ze zm.),
2) ustala się obowiązek, po zakończeniu eksploatacji, rekultywacji terenu górniczego
w kierunku rolnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) oraz zgodnie z wydaną koncesją na eksploatację złoża,
3) ustala się obowiązek zachowania nieprzekraczalnej granicy obszaru bezpośredniej eksploatacji torfu, zgodnie z rysunkiem planu,
7. ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się dokonanie podziału geodezyjnego przedmiotowego terenu na zasadach określonych w przepisach szczególnych,
8. ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna:
a) obsługę komunikacyjną terenu zapewnia istniejąca droga publiczna w kierunku wsi Susłów, oznaczona na rysunku planu symbolem KD,
b) ustala się obowiązek adaptacji układu dróg do obecnych potrzeb przez ich modernizację i dostosowanie do parametrów technicznych ustalonych
w przepisach szczególnych,
c) miejsca parkingowe dla prawidłowego funkcjonowania obszaru należy lokalizować na własnej działce,
d) drogi na terenie eksploatacji złóż należy projektować jako drogi wewnętrzne,
e) drogi dojazdowe gminne, które zostaną wykorzystane do dojazdu do terenu eksploatacji złóż kruszywa naturalnego, muszą podlegać sukcesywnej modernizacji przez użytkownika (inwestora),
f) ustala się dopuszczalne obciążenie środków transportu na drogach wykorzystywanych do transportu kopalin i przejazdu pojazdów związanych z prowadzoną działalnością wydobywczą, wynoszące maksymalnie 80 KN/oś,
g) możliwość wykorzystania istniejących dróg publicznych dla transportu kopalin o obciążeniu wyższym niż określone w ust 6, należy uzgodnić z zarządca drogi,
h) dopuszcza się lokalizowania urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, niezwiązanych bezpośrednio funkcją podstawową terenu,
2) zaopatrzenie w wodę:
a) realizacja funkcji podstawowej terenu nie przewiduje zapotrzebowania na wodę,
3) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie z indywidualnych urządzeń zasilających (agregaty prądotwórcze),
b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących urządzeń elektroenergetycznych usytuowanych poza terenem opracowania,
c) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostępnić teren dla ich lokalizacji
4) odprowadzanie ścieków:
a) ustala się obowiązek gromadzenia ścieków bytowych w szczelnych zbiornikach,
b) ustala się obowiązek stosowania sieci odstojników i separatorów w punkcie napraw sprzętu w celu ochrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód podziemnych związkami ropopochodnymi,
c) przy stosowaniu innych elementów uzbrojenia należy kierować się warunkami określonymi w przepisach odrębnych i szczególnych.
9. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
1) do czasu docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza się utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, o ile jest to zgodne z przepisami szczególnymi i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi.
2) na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych
i nietrwałych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie obiektu zgodnego z podstawową funkcję terenu, na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy obiektów odpowiadających funkcji terenów na działce, zgodnych z planem.
10. ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 10 %.

§ 7.

Dla przedmiotu i zakresu niniejszego planu nie występuje potrzeba określenia ustaleń z zakresu dotyczącego:
1. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.
3. terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.


ROZDZIAŁ III
USTALENIA KOŃCOWE

§ 8.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze uzyskano zgodę Wojewody Lubuskiego nr pisma RŚ.I.AIgn.7711-487/05 z dnia 31.12.2005 r.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 
                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                            mgr Henryka Kamińczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-05-10 11:41:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-05-12 10:56:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-05-12 10:56:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony