ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXV/207/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-11-16 09:56:38 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/207/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006r w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 8 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) nadaje się:

Statut
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kargowej, utworzona na podstawie uchwały Nr XXXV/205/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006rr. działa w oparciu o:
1) ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
2) ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
3) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z póź. zm.),
4) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
5) ustawę z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz.694 z późn zm)
6) niniejszy statut,
7) inne przepisy prawne.
2. Ilekroć w statucie jest mowa o:
Bibliotece - należy przez to rozumieć Gminną Bibliotekę Publiczną w Kargowej
§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Kargowa.
§ 3. 1. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury.
2. Gmina jako organizator prowadzi rejestr instytucji kultury.
§ 4. 1. Biblioteka prowadzi działalność na terenie Gminy Kargowa.
2. Biblioteka ma siedzibę w Kargowej przy ul. Browarnej 7.
§ 5. 1. Biblioteka używa pieczęci o następującej treści:
1) podłużnej
Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty
ul. Browarna 7
66-120 Kargowa
2) okrągłej z napisem w otoku Gminna Biblioteka Publiczna w Kargowej z wizerunkiem herbu Gminy Kargowa pośrodku.
2. Biblioteka może posługiwać się graficznym znakiem firmowym zatwierdzonym przez dyrektora.

Rozdział II
Cele i zadania biblioteki

§ 6. 1. Celem Biblioteki jest w szczególności:
1) rozwijanie, zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych,
2) upowszechnianie wiedzy, kultury,
3) zapewnianie obsługi bibliotecznej mieszkańców Gminy Kargowa,
4) stwarzanie dogodnych warunków dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji,
5) dbanie o sprawne funkcjonowanie Biblioteki oraz jej filii .
2. Realizacja celów Biblioteki, o jakich mowa w ust. 1 jest ogólnie dostępna i bezpłatna.
3. Biblioteka może pobierać opłaty za usługi określone ustawą o bibliotekach na zasadach i warunkach określonych przez Dyrektora w regulaminie korzystania z biblioteki.
4. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
§ 7. 1. Głównym zadaniem Biblioteki jest udostępnianie, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,
2) przygotowywanie księgozbiorów do udostępniania,
3) udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i na zewnątrz,
4) prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa,
5) nadzór fachowy nad siecią filii bibliotecznych,
6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznej oraz w dokształcaniu zawodowym pracowników biblioteki,
7) doskonalenie metod i form pracy w bibliotece,
8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo - wychowawczymi, upowszechniania kultury oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Rozdział III
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 8. 1. Biblioteką kieruje dyrektor, jako organ zarządzający, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Kargowej w trybie określonym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktach wykonawczych.
3. Do zadań dyrektora należy realizacja celów i zadań Biblioteki, a zwłaszcza:
1) ustalanie głównych kierunków działalności,
2) kierowanie bieżącą działalnością,
3) dysponowanie środkami określonymi w planie działalności i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) ustalanie zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz innych usług Biblioteki.
4. W Bibliotece zatrudnia się:
1) pracowników służby bibliotecznej zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, określonymi odrębnymi przepisami,
2) pracowników administracyjnych oraz obsługi.
5. W bibliotece mogą być zatrudnieni inni pracownicy w zależności od potrzeb wynikających z zadań i działalności biblioteki.
6. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii wymaganych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 9. 1. Organizacja Biblioteki:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Kargowej
2) Filia biblioteki zlokalizowana na terenie wiejskim w miejscowości Smolno Wielkie
2. Zakresem działania filii bibliotecznej jest:
1) upowszechnianie czytelnictwa,
2) prowadzenie wypożyczalni i czytelni,
3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
§ 10. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze w zakresie zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach.

Rozdział IV
Sposób gospodarowania środkami finansowymi źródła finansowania

§ 11. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 12. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest coroczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora uwzględniający wysokość rocznej dotacji organizatora.
§ 13. Źródła finansowania działalności Biblioteki:
1) dotacje organizatora,
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym z opłat za usługi, ze sprzedaży majątku ruchomego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) darowizn, spadków, zapisów,
4) innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 14. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 15. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
§ 16. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o bibliotekach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z przepisami wykonawczymi.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                mgr Henryka Kamińczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-11-15 11:54:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-11-16 09:56:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-11-16 09:56:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony