ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXV/214/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-11-16 10:02:38 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/214/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 4 ust. 1i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczalnych do składowania na składowiskach odpadów;
5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) ustawie-należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);
2) umowach-należy przez to rozumieć umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych i ciekłych, zawierane przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie burmistrza na świadczenie tych usług, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. Ust. 1 ustawy;
3) odpadach wielkogabarytowych –należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych , charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
4) odpadach zielonych-należy przez to rozumieć frakcje odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
5) odpadach budowlanych-rozumie się przez frakcje odpadów pochodzących z remontów i budów, wymienioną w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami pośród osiemnastu strumieni składających się na odpady komunalne;
6) harmonogramie-należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy sporządzonych przez podmiot uprawniony;
7) podmiotach uprawnionych- należy przez to rozumieć przedsiębiorców posiadających wydane przez burmistrza zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
8) zwierzętach domowych- należy prze to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowlane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
9) zwierzętach gospodarskich- należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce kozy, kury, kaczki, gęsi, kaczki, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły, oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
10) terenach wyłączonych z produkcji rolniczej-należy przez to rozumieć tereny przeznaczone w planach zagospodarowania na cele nierolnicze, na których rozpoczęto inne niż rolnicze użytkowanie, a w szczególności tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, przemysłowej oraz przemysłowo-usługowej;
11) terenu użytku publicznego-należy przez to rozumieć ulice, chodniki, place parki, skwery, tereny osiedli i zabudowy mieszkalnej ogólnodostępne dla ludności.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.1.Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z postanowieniami rozdziału III;
2) gromadzenia odpadów komunalnych w urządzeniach o których mowa w pkt.1;
3) selektywne zbieranie i przekazywanie do odbioru podmiotom uprawnionym następujących wyselekcjonowanych odpadów komunalnych: szkło, tworzywa sztuczne, makulatura, odpady metalowe, tekstylia, odpady niebezpieczne oraz odpady budowlane;
4) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy w miarę możliwości kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach; w przypadku braku możliwości kompostowania we własnym zakresie odpady te należy umieszczać w pojemnikach koloru brązowego ustawionych w miejscach publicznych;
5) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;


6) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych odpadów zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem opracowanym przez podmiot uprawniony z częstotliwością określoną w rozdziale IV regulaminu;
7) utrzymanie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości , a także dbanie o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenia, uprzątanie terenu nieruchomości oraz ich części przeznaczonych do użytku publicznego;
8) niezwłoczne usuwanie błota, śniegu i lodu w następujący sposób:
a) zanieczyszczenia odgarniać w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,
b) podjąć działania likwidujące lub co najmniej ograniczające śliskość chodnika, a materiały użyte do tego celu uprzątać z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania;
9) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, usuwanie śniegu i lodu zalegającego na powierzchni dachów bezpośrednio po ich wystąpieniu;
10) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
11) dokonywanie wg potrzeb wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych w miejscach użytku publicznego;
12) systematyczne zbieranie odpadów i śmieci porzuconych w pasie drogowym dróg publicznych;
2. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami samochodowymi, mogą odbywać się wyłącznie w miejscach:
1)mycie pojazdów- w miejscach przygotowanych, wyposażonych w ujęcie wody o
utwardzonej nawierzchni ze spadkiem zapewniającym spływ wody do wpustów
kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju;
2)naprawy pojazdów takie jak wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie
płynów oraz inne drobne naprawy mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko
wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla użytkowników tej i sąsiedniej nieruchomości, a
powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z
niniejszym regulaminem;
3. Ogłoszenie, afisze, nekrologi, reklamy, itp. należy umieszczać na wyznaczonych do tego celu słupach i tablicach ogłoszeniowych.


ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki kontenery lub worki, a w szczególności poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie lub w inny sposób. Ilość i rodzaj urządzeń uwzględniać musi masę powstających odpadów oraz częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.
2) na nieruchomości nie przyłączonej do sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować wielkość zbiornika do ilości ścieków powstających w obrębie nieruchomości w taki sposób by opróżnianie zbiornika było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania ścieków:
a) mieszkańcy –3,0 m3 /osobę miesiąc,
b) bary, restauracje i jadłodajnie –3m3/miejsce/miesiąc
c) kawiarnie-0,8m3/miejsce/miesiąc,
d) sklepy spożywcze –2,0m3/zatrudionego/miesiąc,
e) pozostałe sklepy-0,9m3/zatrudnionego/miesiąc,
f) apteki-3,0m3/zatrudnionego/miesiąc
g) przychodnie lekarskie-0,5m3/zatrudnionego/miesiąc
h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne –4,5m3/zatrudnionego/miesiąc
i) pozostałe zakłady usługowe –0,45m3/zatrudnionego/miesiąc
j) zakłady produkcyjne:
- bez natrysków –0, 45m3/zatrudnionego/miesiąc
- z natryskami –1,5m3/zatrudnionego/miesiąc
3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów stałych na posesjach położonych na obszarze Gminy:
a) kosze uliczne o pojemności 101-1001;
b) pojemniki na odpady o pojemności od 0,11 do 7m3
c) worki
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności nie mniejszej niż 1100l wykonane z tworzyw sztucznych lub metalowe
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane
4) minimalna pojemność i ilość urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości winna wynosić :
a) jeden kubeł o pojemności 120 l. Dla rodziny jedno-dwu- lub trzy osobowej
mieszkającej na wsi;
b) dwa kubły o pojemności 120 l każdy lub jeden o pojemności 240l; dla rodziny od cztero-do sześcioosobowej mieszkającej na wsi
c) co najmniej trzy kubły o pojemności 120 l każdy dla rodziny liczniejszej niż opisana w pkt a) i b) na wsi;
d) jeden kubeł o pojemności 120 l dla jedno lub dwuosobowej rodziny mieszkającej w mieście
e) dwa kubły o pojemności 120 l każdy lub jeden kubeł o pojemności 240 l dla trzy- lub czteroosobowej rodziny mieszkającej w mieście;
f) trzy kubły o pojemności 120 l każdy dla pięcioosobowej rodziny mieszkającej w mieście ;
g) cztery kubły o pojemności 120 l każdy lub dwa kubły om pojemności 240 l każdy dla sześcio -lub siedmioosobowej rodziny mieszkającej w mieście;
h) dla rodzin liczniejszych liczbę urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych stałych należy określać przyjmując następujący normatyw: 60 litrów na osobę /miesiąc w mieście i 40 litrów / osobę /miesiąc na wsi;
i) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w punkcie h);
j) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru na terenach wsi i tygodniowego cyklu na obszarze miasta:
- dla szkół wszelkiego typu- 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika,
- dla żłobków i przedszkoli –3 l na każde dziecko i pracownika,
- dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,
- dla lokali gastronomicznych –20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu ;
- dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych –pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;
- dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów, hoteli pensjonatów itp. –20 l na jedno łóżko;
k) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, udostępniane przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych;
l) w przypadku zwiększonej częstotliwości wywozu, ilość i pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów można odpowiednio zmniejszyć.

5) Wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych frakcje należy gromadzić w następujący sposób:
a) opakowania z tworzyw sztucznych należy dostarczać do zbiorczych pojemników koloru żółtego, ustawionych w miejscach publicznych;
b) makulaturę oraz opakowania papierowe należy dostarczać do zbiorczych pojemników koloru niebieskiego, ustawionych w miejscach publicznych;
c) opakowania ze szkła białego należy dostarczać do zbiorczych pojemników w kolorze białym, a pozostałe opakowania szklane do pojemników koloru zielonego ustawionych w miejscach publicznych;
d) tekstylia należy dostarczać do oznaczonych, zbiorczych pojemników, ustawionych w miejscach publicznych;
e) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawić je w uzgodnionym miejscu w przededniu wyznaczonego terminu wyznaczonego harmonogramem podanym przez podmiot uprawniony;
f) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych należy zbierać do worków koloru czerwonego, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywać je w terminach zgodnych z harmonogramem. Wyjątek stanowią przeterminowane leki, które należy nieodpłatnie przekazywać do apteki a zużyte baterie –do oznaczonych pojemników, znajdujących się w sklepach i szkołach;
g) odpady budowlane należy zbierać do urządzeń udostępnionych przez podmiot uprawniony i usuwać w sposób z nim ustalony;
h) odpady biodegradowalne należy dostarczać do zbiorczych pojemników w kolorze brązowym ustawionych w miejscach publicznych;
6) dopuszcza się inny sposób gromadzenie i wyselekcjonowania odpadów, w tym łącznie niektórych frakcji, uzgodnionych z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów.

§ 5. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych w miejscach na drogach publicznych:
1) kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego tj. parki, skwery place parkingowe, tereny zorganizowanej zieleni itp. powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) w parkach, na placach parkingowych, skwerach itp. 1 pojemnik o pojemności minimum 50 l powinien przypadać na 1000m2 powierzchni,
b) na ulicach o intensywnym ruchu pieszych, odległość między pojemnikami na odpadki o minimalnej pojemności 50l nie może być większa niż 100m;
c) na ulicach o małym natężeniu ruchu pieszego odległość miedzy pojemnikami nie mogą być większe niż 200m;pojemniki te winny być ustawione przynajmniej na początku i końcu ulicy,
d) w przypadku organizowanych imprez na wolnym powietrzu , teren na którym odbywa się taka impreza winien być wyposażony w pojemniki na odpady w ilości co najmniej 1 pojemnik 50l na każdych 100 uczestników. Za ustawienie pojemników i wywóz zgromadzonych w nich odpadów odpowiada organizator imprezy.
§ 6. Zasady rozmieszczania na terenie nieruchomości urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych stałych i gromadzenia nieczystości płynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy odrębne określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu wydzielonym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodniki lub ulice przed wejściem na teren nieruchomości w sposób nie zakłócający swobody ruchu pieszych;
3) szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa musza być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia;
4) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu wydzielonym na utwardzonej powierzchni;
5) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w dobrym stanie technicznym oraz przeprowadzania okresowej ich dezynfekcji;
6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem podanym przez podmiot uprawniony, na chodnik lub ulice przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub w miejsce wyznaczone przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

§ 7. Na obszarze Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku,
zabrania się:
1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych , żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;
2) spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów,
3) wrzucania do pojemników na papier :
- opakowań z zawartością, np. z żywnością, wapnem, cementem,
4) wrzucania do pojemników na opakowania szklane:
- ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
- luster,
- szklanych opakowań po środkach farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
- szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojne)
- szyb samochodowych;
5) wrzucanie do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych:
- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii.
- opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
- opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych;
6) odprowadzanie płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe;
7) spalanie odpadów komunalnych w urządzeniach do tego nie przystosowanych, a szczególności w piecach i kotłach instalacji grzewczych budynków oraz na powierzchni gruntu, z wyjątkiem odpadów zielonych;
8) umieszczania afiszy, reklam , nekrologów, itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych;
9) wrzucanie do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
10) wrzucanie odpadów do rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz lasów i zaśmiecania innych terenów;
11) indywidualnego wywożenia odpadów komunalnych stałych na składowisko;
12) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego


§ 8.1. Odpady zbierane w pojemnikach powinny być usuwane z terenu nieruchomości
okresowo, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, z częstotliwością co
najmniej:
a) odpady niebezpieczne nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące,
b) odpady wielkogabarytowe:
- od mieszkańców wsi, nie rzadziej niż raz na pół roku,
- w miastach, nie rzadziej niż raz na kwartał;
c) odpady budowlane wg potrzeb i na zgłoszenie właściciela nieruchomości lub użytkownika remontowanego lokalu w budynku wielolokalowym;
d) odpady komunalne stałe, niesegregowane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu ;
e) odpady zgromadzone w pojemnikach ustawionych w miejscach użytku publicznego:
- w mieście – dwa razy w tygodniu
- na obszarach wiejskich –raz na dwa tygodnie.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani
opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź
wylewania zawartości na powierzchnie terenu; lecz nie rzadziej niż jeden raz na 2
miesiące.
3. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady z ustawionych
pojemników w miarę napełniania w trakcie imprezy i po jej zakończeniu przekazywać
podmiotowi uprawnionemu.

§ 9. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych:

1) właściciel nieruchomości, na wywóz odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych, obowiązany jest zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym;
2) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pobierania, przechowywania i okazywania, na zasadach określonych w ustawie , dowodów usunięcia odpadów w sposób zgodny z jej postanowieniami i niniejszym regulaminem;
3) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przechowywania dowodów płacenia za usunięcie odpadów i nieczystości ciekłych przez rok od dnia ich wystawienia ;
4) podmiot uprawniony świadczący usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych rozlicza się z właścicielem nieruchomości zgodnie z ustaleniami i w terminach określonych w spisanej umowie;
5) za wykonanie usług wywozowych w zakresie usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych podmiot uprawniony do wywozu ma obowiązek wystawienia dowodu będącego poświadczeniem wykonania usług i pobierania opłaty;
6) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości złożonego od podmiotu uprawnionego.
7) właściciele nieruchomości posiadający odpady toksyczne, żrące i wybuchowe,
zobowiązani są do ich usuwania w porozumieniu z podmiotami uprawnionymi.
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych użytkownik może
oddać nieodpłatnie sprzedawcy detalicznemu lub hurtownikowi przy zakupie nowego
sprzętu tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt.

§ 10. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług
przedsiębiorcy uprawnionego, obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie
utrzymania czystości i porządku zorganizuje Gmina na zasadach określonych ustawą.


ROZDZIAŁ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów


§ 11.1. System zbierania i usuwania odpadów komunalnych winien zapewnić ograniczenie
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania na składowisku odpadów:
1) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75%,
2) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,
3) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż do 35%,
- wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie
wymagane przepisami na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Kargowa.


ROZDZIAŁVI
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

§ 12.1. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze działające na obszarze Gminy są
zobowiązane do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości.
2. Powstające odpady na obszarze Gminy są zbierane selektywnie w sposób określony
szczegółowo niniejszym regulaminem.
3. Odpady komunalne ciekłe pochodzące z nieruchomości nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej należy dowozić do oczyszczalni komunalnej za pośrednictwem podmiotu uprawnionego.


ROZDZIAŁ VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczanych do użytku wspólnego.


§ 13.1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe powinna dysponować pomieszczeniami zapewniającymi odpowiednie warunki bytowe dla utrzymywanych zwierząt oraz zabezpieczającymi osoby zamieszkujące w sąsiedztwie przed uciążliwościami powodowanymi przez zwierzęta.
2. Do obowiązków właściciela zwierzęcia należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) zgłoszenie w Urzędzie Miejskim w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa; faktu posiadania zwierzęcia, podając dane: imię i nazwisko i adres właściciela, imię , rasę, maść i wiek psa;
b) na terenach użytku publicznego prowadzenie psa na smyczy, w nałożonym na pysk kagańcu;
c) systematyczne szczepienie psa, przeciwko wściekliźnie zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz okazywanie świadectwa szczepienia na żądanie uprawnionych osób;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) utrzymywanie pomieszczenia, w których przebywa zwierzę w odpowiednim stanie sanitarnym;
b) sprzątanie zanieczyszczeń powodowanych przez zwierzę do pojemników na odpady;
c) stały i skuteczny dozór, a w szczególności stosowanie zabezpieczenia uniemożliwiającego samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub nieruchomość jego właściciela;
d) umieszczenie w miejscu widocznym na ogrodzeniu tabliczki ze stosownym ostrzeżeniem, jeżeli zwierze jest na posesji bez uwięzi i może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia;
e) niedopuszczanie do zakłócania ciszy nocnej (w godzinach od. 22.00do 6. 00) przez zwierzęta domowe;
f) nie wprowadzanie zwierząt domowych na teren placów zabaw , piaskownic dla dzieci oraz inne tereny oznakowane zakazem wprowadzania zwierząt ;
g) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na chodnikach , jezdniach, placach, terenach zielonych, itp. nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;
3) przechowywanie padłych zwierząt przed dostarczeniem do miejsca utylizacji w pomieszczeniach zaciemnionych oraz zamkniętych przed dostępem osób i zwierząt;
4) odbiór zwierząt padłych odbywa się przez podmioty uprawnione, na podstawie powiadomienia przez właścicieli zwierząt domowych.
Wykaz podmiotów znajduje się w Urzędzie Miejskim, na stronie internetowej urzędu i
u sołtysów;
5) gmina zapewni ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo
bez opieki poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie
opieki i schronienia wyłapanych zwierząt;


ROZDZIAŁ VIII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakazu utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach


§ 14.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
nie może powodować:
a) uciążliwości dla osób zamieszkujących wspólnie lub w sąsiedztwie;
b) zanieczyszczenia powietrza oraz wód i gleby;
c) zagrożeń higieniczno-sanitarnych dla osób zamieszkujących na tej samej posesji lub posesjach
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczalne jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych i stosowanych do tego celu, spełniających wymagania ustawy-prawo
budowlane, jeżeli wszelkie uciążliwości dla środowiska powodowane przez hodowlę, w
tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru posesji, na której
hodowla jest prowadzona.
3. Gromadzenie, usuwanie i zagospodarowanie nawozów oraz odpadów stałych i ciekłych
powstających w wyniku utrzymywania zwierząt gospodarskich musi być zgodne z
zasadami ochrony środowiska i prawidłowej gospodarki nawozami i odpadami oraz
postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach:
a) zabudowy wielorodzinnej i osiedli mieszkaniowych w mieście,
b) terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w przypadku braku możliwości spełnienia zasad zawartych w pkt 2 i 3.


ROZDZIAŁ IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 15.1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji
przynajmniej raz w roku, w miesiącach kwietniu lub maju oraz okazywanie się
dowodem jej wykonania na żądanie osoby kontrolującej.
2. Deratyzację należy przeprowadzić w każdym innym czasie w przypadku wystąpienia
znacznych ilości gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.
3. Deratyzację przeprowadza się w szczególności w obiektach użyteczności publicznej,
zabudowaniach gospodarczych, sklepach, warsztatach, obiektach przemysłowych,
budynkach mieszkalnych, pojemnikach na odpady, piwnicach, przyłączach
kanalizacyjnych, kolektorach sanitarnych.
4. Deratyzację należy przeprowadzić z uwzględnieniem wskazań właściwego
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5. Koszty prowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 16. Traci moc uchwała Nr VI/27/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca
2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Kargowa/Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 41 poz.770 /

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości
przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                               mgr Henryka Kamińczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-11-16 09:15:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-11-16 10:02:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-11-16 10:02:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony