ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr III/13/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-12-21 14:31:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 86, poz. 173 z pózn. zm.) uchwala się

„Program Współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” zwany w dalszej treści „ programem”.
 
Rozdział 1

Priorytety Gminy w realizacji zadań publicznych na rok 2007

§ 1. 1. Celem przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 jest umacnianie w świadomości lokalnej społeczności poczucia odpowiedzialności obywatelskiej , stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter priorytetowy i jest ujęta w strategii społecznej Gminy Kargowa.

§ 2. Rada Miejska przyjmuje, że realizacja niektórych zadań publicznych następować będzie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zwanymi dalej „podmiotami programu” .

§ 3. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w roku 2007 we współpracy z podmiotami „programu” przyjmuje się:

1) w zakresie ochrony zdrowia:
a) wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej,
b) promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy,
c) promocja i profilaktyka trzeźwości,
d) propagowanie aktywnych form życia bez nałogów.

2) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:
a) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz prowadzenie świetlic młodzieżowych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych,
b) prowadzenie świetlic dziennego pobytu.


3) w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
a) organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu i turystyki ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz środowisk o niskim statusie
materialnym.
b) organizowanie masowych imprez sportowych, meczy, ogólnodostępnych sparingów oraz wspieranie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
c) prezentowanie turystycznych walorów gminy, organizacja imprez masowych promujących środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe gminy,

4) w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego wspierana będzie szeroko pojęta edukacja ekologiczna i przyrodnicza

Rozdział 2


Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 r.

§ 4. Współpraca Gminy Kargowa z podmiotami programu będzie realizowana poprzez:
1) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
2) wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

§ 5. Zlecenie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.

§ 6. Poza formami współpracy o których mowa w § 4 , współpraca z podmiotami programu może odbywać się w szczególności przez:
1) sprawowanie patronatu Burmistrza nad ważnymi imprezami lokalnymi organizowanymi przez organizacje , fundowanie nagród,
2) organizowanie spotkań dla organizacji oraz wolontariuszy,
3) popularyzowanie w środkach masowego przekazu dokonań i działalności organizacji pozarządowych.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Współpraca Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego programu odbywać się będzie w granicach środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Kargowa w 2007 roku.
2. Informacja z realizacji programu przedkładana będzie raz w roku Radzie Miejskiej w Kargowej w terminie do 31 marca roku następnego oraz zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-12-21 09:43:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-12-21 14:31:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-12-21 14:31:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony