ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr III/12/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-12-21 14:31:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) powierzchnie piwnic znajdujące się w budynkach mieszkalnych, z wyjątkiem ich części zajętych na garaże lub prowadzenie działalności gospodarczej,
2) grunty zajęte pod cmentarze,
3) grunty, budynki lub ich części służące realizacji statutowych celów w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej
4) grunty, budynki lub ich części, budowle wysypisk odpadów komunalnych,
5) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr) przebiegające przez grunty gospodarstw rolnych,
6) budowle przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania
i oczyszczania ścieków służące do zaspakajania publicznych, zbiorowych potrzeb ogółu mieszkańców.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Józef Dżumbelak

 
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-12-21 13:35:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-12-21 14:31:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-12-21 14:31:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony