ˆ

Rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr IV/16/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-12-21 14:31:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kargowa na rok 2007

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 12.964.935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.649.535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.493.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 315.400 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 168.000 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 147.400 zł.
2. Rozchody w wysokości 315.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 90.000 zł,
2) celową w wysokości - 100.000 zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem wniosku do Funduszu Spójności w ramach Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich.
§ 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie:
1) przychody – 1.872.145 zł,
2) wydatki – 1.845.812 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kargowej:
1) z tytułu dopłaty do „Utrzymania porządku i czystości ulic” - 100.000 zł,
2) z tytułu dopłaty do „ Utrzymania zieleni” - 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:
gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 470.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 66.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 45.000 zł
2) wydatki - 45.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10
Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 11
1. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500.000 zł;
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów – 456.000 zł.
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Dżumbelak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-12-21 13:53:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-12-21 14:31:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-12-21 14:31:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony