ˆ

Rok 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr VI/41/07

Informacja ogłoszona dnia 2007-04-17 08:46:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 1,2,4, art. 168 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 184 ust.1
pkt 1,2,3,4,5,6,14, art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.059.000 zł
w dz. 600 rozdz. 60016 § 6298.
2. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.059.000 zł w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058.

§ 2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 9.591 zł w układzie:
1) dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększenie 12.008 zł,
2) dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 – zmniejszenie 21.599 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 523.886 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – 227.886 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 215.356 zł, dotacje podmiotowe – 12.530 zł w układzie:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 – 45.705 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 – 7.944 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 – 1.120 zł,
- dz. 754 rozdz. 75416 § 4010 – 1.500 zł,
- dz. 754 rozdz. 75416 § 4110 – 261 zł,
- dz. 754 rozdz. 75416 § 4120 – 36 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 – 8.956 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 – 1.617 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 – 219 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 62.426 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 – 11.855 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 – 1.529 zł,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 – 4.325 zł,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 – 821 zł,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4120 – 106 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 – 9.672 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 – 1.759 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4120 – 237 zł,
- dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 – 43.138 zł,
- dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 – 8.192 zł,
- dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 – 1.057 zł,
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 - 2.373 zł
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 - 451 zł
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 - 57 zł
- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – 8.624 zł,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – 3.906 zł,

2) wydatki majątkowe – 296.000 zł, z tego:
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 266.000 zł,
- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - 30.000 zł.

2. W wydatkach budżetu dz. 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, kwotę 5.000 przeznacza się na dotację celową na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy stypendialnej dla uczniów ( zmniejszenie - § 3240 – 5.000 zł, zwiększenie
§ 2820 – 5.000 zł).

3. Przenosi się planowane wydatki budżetu gminy:
1) zmniejszenie – wydatki bieżące - dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 – 3.500 zł,
2) zwiększenie – wydatki bieżące – dotacja podmiotowa - dz. 921 rozdz. 92116
§ 2480 – 3.500 zł.

§ 4. W Uchwale Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kargowa na rok 2007 dokonuje się zmian:
1. w § 11 pkt. 1 dodaje się ppkt 7 w brzmieniu:
„7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym”
2. w § 11 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza
w roku 2007 w wysokości 100.000 zł”.

§ 5. 1. Załączniki nr 3 i 3a do Uchwały Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na rok 2007 „Wieloletni program inwestycyjny Gminy Kargowa na lata 2007-2009” otrzymuje brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na rok 2007 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 533.477 zł zostanie sfinansowany przychodem
z wolnych środków pieniężnych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Załącznik nr 5 do Uchwały IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2007 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                          mgr Józef Dżumbelak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-04-16 13:46:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-04-17 08:46:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-04-17 08:46:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1951 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony