ˆ

Rok 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XI/64/07

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2007-10-19 12:44:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 168 ust. 1, art. 184 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,12 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 253.900 zł
w układzie:
1) dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 – 57.000 zł,
2) dz. 600 rozdz. 60016 § 6298 – 194.900 zł,
3) dz. 921 rozdz. 92109 § 0750 – 2.000 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 113.900 zł, z tego:
1) wydatki majątkowe – 69.000 zł, w tym:
– dz. 900 rozdz. 90001 § 6210 – 30.000 zł - dotacja dla zakładu budżetowego na inwestycje,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 – 9.000 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 30.000 zł;

2) wydatki bieżące – 44.900 zł, w tym:
- dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 – 2.000 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 42.900 zł.

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 140.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2004 r.

§ 2. 1. Załącznik nr 5 do Uchwały IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2007 rok „Przychody
i rozchody budżetu w 2007r.” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 do Uchwały IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2007 rok „Plan przychodów
i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 do Uchwały IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2007 rok „Wieloletni program inwestycyjny gminy Kargowa na lata 2007-2009” zmienionym Uchwałą Nr VIII/52/07 z dnia 9 maja 2007 r.:
1) poz. 5 otrzymuje nazwę: „Rozbudowa Gimnazjum w Kargowej”,
2) w poz. 7 „Rozbudowa obiektu świetlicy w Chwalimiu połączona z jej remontem”:
- w kolumnie 4. kwotę 555.740 zł zastępuje się kwotą 645.200 zł,
- w kolumnie 6. kwotę 90.538 zł zastępuje się kwotą 99.538 zł,
- w kolumnie 8. kwotę 400.940 zł zastępuje się kwotą 481.400 zł.

4. W załączniku nr 3a do Uchwały IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2007 rok „Zadania inwestycyjne w 2007 r.” zmienionym Uchwałą Nr VIII/52/07 z dnia 9 maja 2007 r.:
1) poz. 11 otrzymuje nazwę: „Rozbudowa Gimnazjum w Kargowej”,
2) w poz. 16 „Rozbudowa obiektu świetlicy w Chwalimiu połączona z jej remontem”:
- w kolumnie 5. kwotę 555.740 zł zastępuje się kwotą 645.200 zł,
- w kolumnie 6. kwotę 154.800 zł zastępuje się kwotą 163.800 zł,
- w kolumnie 7. kwotę 90.538 zł zastępuje się kwotą 99.538 zł.

5. W załączniku nr 4 do Uchwały IV/16/06 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2007 rok „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 2007” zmienionym Uchwałą Nr VIII/52/07 z dnia 9 maja 2007 r., zadanie oznaczone lp. 1.5 otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                              mgr Józef Dżumbelak

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 2 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
« powrót do poprzedniej strony