ˆ

Rok 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XI/68/07

Informacja ogłoszona dnia 2007-10-19 12:56:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 2 października 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Kargowa.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych rady gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Kargowa.

§ 2.
1. Radnym przysługuje jedna dieta miesięczna za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji płatna za dany miesiąc do dnia 10. następnego miesiąca.

2. Wysokość diety uzależniona jest od funkcji pełnionej przez radnego.

3. Dieta wynosi:
1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej –50% maksymalnej wysokości diety radnego,
2) dla wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – 15% maksymalnej wysokości diety radnego,
3) dla przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej (oprócz Komisji Rewizyjnej) – 15% maksymalnej wysokości diety radnego,
4) dla pozostałych radnych - 10% maksymalnej wysokości diety radnego,

- ustalonej zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61 poz. 710).

4. Radnemu pełniącemu kilka funkcji przysługuje jedna dieta określona w pkt 3
w największej wysokości spośród wynikających z pełnionych funkcji. Radnemu będącemu członkiem wielu komisji przysługuje dieta za udział w jednej komisji.

5. Dieta radnego ulega zmniejszeniu o 20 % jej wysokości określonej w pkt.3, za każdą nieobecność na sesji rady i na posiedzeniu komisji w danym miesiącu.

§ 3.
1. Oprócz diet określonych w § 2, radnym – członkom komisji rewizyjnej i członkom komisji doraźnych przysługują diety za udział w posiedzeniu tych komisji:
1) dla przewodniczącego komisji – 70% diety określonej w § 2 ust. 3 pkt 4,
2) dla członka komisji – 40% diety określonej w § 2 ust. 3 pkt 4.
2. Łączna wysokość diet pobieranych przez radnego nie może przekroczyć maksymalnej kwoty określonej w § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61 poz. 710).

§ 4. Radni potwierdzają swój udział na posiedzeniach sesji rady i komisji na zestawieniu obecności. Na podstawie zestawień sporządzane są listy wypłat diet za każdy miesiąc. Nadzór nad prawidłowością sporządzania zestawień sprawuje Przewodniczący Rady Miejskiej, który akceptuje sporządzone listy wypłat.

§ 5.
1. Podróże służbowe radnych gminy Kargowa rozliczane są na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.  w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).

2. W przypadku przejazdów w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy, zwrot kosztów przejazdu odbywa się wg maksymalnych stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr IV/18/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie diet radnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu.


                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                     mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-10-18 11:42:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-10-19 12:56:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 09:46:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony