ˆ

Rok 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XIII/85/07

Informacja ogłoszona dnia 2008-01-02 10:40:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa na rok 2008.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok 2008 w brzmieniu:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22 poz.181 z późn. zm. );

3) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora gminnej placówki oświatowej;

4) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42 ust 3, 4a i 7 Karty Nauczyciela.

Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

§ 3. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia, a ponadto;

1) Dodatek za wysługę lat przysługuje:

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej jego stawki, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2) Podstawę do ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, książeczka wojskowa itp.) lub uwierzytelnione odpisy tych dokumentów.

3) Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat, dokonuje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela,
a dla dyrektora – Burmistrz Kargowej w formie pisemnej.


Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Środki na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów nalicza się w wysokości 2% kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze.

2. W ramach posiadanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1 można przyznać nauczycielom i dyrektorom dodatki motywacyjne.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest;

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
9) inicjowanie i stałe prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
12) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania agresji, patologiom i uzależnieniom;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

4. Warunkiem przyznania dyrektorowi, dodatku motywacyjnego jest:

1) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych, krajowych;
2) wzorową organizację pracy szkoły;
3) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy jednostki,
4) organizowanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w okresie odbywania stażu zawodowego we właściwej adaptacji zawodowej;
5) dbanie o bazę szkolną oraz jej rozwój po przez remonty i inwestycje;
6) współpracę ze środowiskiem w celu pozyskiwania środków oraz pomocy rzeczowej na rzecz placówki, którą kierują;
7) umiejętności w zakresie stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery pracy;
8) dbanie o czystość i estetykę szkoły;
9) realizację zadań i podejmowanie inicjatyw zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;
10) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania agresji, patologiom i uzależnieniom.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się w formie pisemnej na czas określony,
nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż rok szkolny, w wysokości nie wyższej niż 10 % otrzymywanego przez nauczyciela lub dyrektora wynagrodzenia zasadniczego.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego w formie pisemnej dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora – Burmistrz Kargowej

Rozdział 4

Dodatek funkcyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości procentowej od wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela:
1) dyrektor szkoły od 40 do 65 %
2) dyrektor przedszkola od 25% do 50%
3) wicedyrektor – od 25% do 35 %;
4) kierownik – od 15% do 25 %.

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających
z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich funkcjonuje szkoła, ustala w formie pisemnej:
1) dla dyrektorów – Burmistrz Kargowej;
2) dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych – dyrektor szkoły.

4. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, lub nauczyciela konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny:
1) za wychowawstwo w gimnazjum – w wysokości 55,- zł miesięcznie;
2) za wychowawstwo w szkole podstawowej – w wysokości 50,- zł miesięcznie;
3) za wychowawstwo w przedszkolach – w wysokości 50,- zł miesięcznie;
4) za funkcję opiekuna stażu – w wysokości 35,- zł miesięcznie za opiekę nad jednym stażystą;
5) za funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z pełnymi kwalifikacjami miesięcznie ;
6) za funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z pełnymi kwalifikacjami miesięcznie.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ustępie 1, 2 i 4 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

6. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 nie przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia funkcji, wychowawstwa, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

7. W razie zbiegu prawa do dodatków funkcyjnych, o których mowa wyżej przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu odrębnie.

Rozdział 5

Dodatki za warunki pracy

§ 6. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek, w dalszej części zwany „dodatkiem za warunki pracy”.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za:
1) pracę w warunkach trudnych w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego;
2) pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego.

3. W przypadku zbiegu prawa do dodatków za pracę w warunkach trudnych, uciążliwych, dodatek łącznie nie może przekroczyć 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego .

4. Dodatki za warunki pracy w formie pisemnej ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz Kargowej.

Rozdział 6

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć.


3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się na podstawie miesięcznych imiennych wykazów zatwierdzonych przez dyrektora.


Rozdział 7

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 8. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe w budżecie Gminy Kargowa na rok 2008.
2. Fundusz dzieli się w następujący sposób:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody „Burmistrza Kargowej”
3. Środki na nagrody, o których mowa w ust. 2 pkt.1 będą przekazywane placówkom
oświatowym na wniosek dyrektora w trybie wykonywania budżetu.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 9. Projekt regulaminu został uzgodniony przez właściwe organizacje związkowe w trybie art. 30 ust. 6 a Karty Nauczyciela.

§ 10. Określone w niniejszym regulaminie zasady przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok 2007, zachowują wymóg średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                       mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-20 08:36:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-02 10:40:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 09:24:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony