ˆ

Ochrona Środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja ogłoszona dnia 2012-02-28 10:09:05 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują uchwalone w dniu 1 lipca 2011r. przez Sejm RP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, do tych które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

 

Zasadniczym zmianom, poprzez stopniowe wprowadzanie nowego systemu, ulegnie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również finansowania kosztów transportu odpadów, ich zagospodarowania i administracji systemem. Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów, zadanie to zostało powierzone Gminie, która na drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady i odpowiadającą za poddanie ich do instalacji odzysku bądź unieszkodliwiania.

 

Opłaty pobierane od mieszkańców za odpady komunalne będą uiszczane na rzecz gminy. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki czemu przyjęcie takich rozwiązań przyczyni się do zwiększenia odbioru odpadów trafiających do instalacji odzysku, jak również znikną nielegalnie składowane odpady w miejscach niedozwolonych.

 

Dzięki rozgraniczeniu ponoszonych opłat przez mieszkańców, na dużo niższe za odpady segregowane, opłacać będzie się ich selekcja. Każdy mieszkaniec będzie miał taką możliwość dzięki kompleksowemu systemowi selektywnej zbiórki, jak również organizacji nowych miejsc zbiórki odpadów.

 

O wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco. Informację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne

 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Informacje dotyczące wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:


1. Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kargowa, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Kargowej. W rejestrze zamieszcza się:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

5) numer rejestrowy, nadawany przedsiębiorcy w momencie wpisu do rejestru.

 

2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa.

 

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata wynosi 50 zł) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Wzór wniosku załączony w plikach załącznika).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kargowej Rynek 33 66-120 Kargowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) Bank Spółdzielczy w Kożuchowie Oddział w Kargowej NUMER KONTA: 98 9673 1020 0020 0200 0114 0002 Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

3. Informacje dodatkowe dla klienta


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kargowa mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Informację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Lewkowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Lewkowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-28 10:05:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-28 10:09:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-28 10:09:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony