ˆ

Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wybory ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011

Informacja ogłoszona dnia 2007-06-04 13:17:44 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 – z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U . Nr 50, poz.370).

Ławnikiem może być ten kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru
 3. ukończył 30 lat
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
Ławnikiem nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. duchowni,
 6. radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników,
Kto może zgłaszać kandydatów na ławników:
 • Prezesi sądów
 • stowarzyszenia
 • organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie (na terenie Gminy Kargowa),
 
 • kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców,
Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2007r, w biurze obsługi Rady w Urzędzie Miejskim w Kargowej - pok. Nr 19, w sekretariacie Urzędu Miejskiego - w godzinach pracy urzędu – poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00 tel. 068 3525131 lub 068 3525007 oraz pocztą na adres: Urząd Miejski w Kargowej u. Rynek 33.
z dopiskiem na kopercie – „wybory ławników 2008”.


Wymagane dokumenty:
 • karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego,
 • 3 aktualne zdjęcia – zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
 • dowodów osobistych
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego
 • oświadczenie, że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • lista osób (dwudziestu pięciu), zawierająca imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis – w przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli.
 • Pierwsza osoba na wymienionej liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.
Karty zgłoszeń dostępne są do pobrania w Urzędzie Miejskim - biuro obsługi Rady – pok. Nr 19 oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego –pok. Nr 15 jak również na stronie BIP Urzędu : www.bip.kargowa.pl oraz na ministerialnej stronie internetowej: www.ms.gov.pl w zakładce – organizacja wymiaru sprawiedliwości.

Koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wybory na ławników odbędą się najpóźniej w październiku br.
 
Poniżej są załączone wzory formularzy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-06-04 13:01:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-06-04 13:17:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-06-04 13:17:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony