ˆ

Rok 2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XX/136/08

Informacja ogłoszona dnia 2008-11-28 14:57:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art.41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Wstęp

§ 2. 1. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art.41 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
/ Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn,. Zm. / i określa cele programu na rok 2009 .

2. Użyte w uchwale określenia i skróty oznaczają:
1/ Ustawa - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
2/ Program - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3/ GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4/ Pełnomocnik - Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 3.1. Cele Programu:
1/ Niedopuszczanie do powstawania problemów alkoholowych, w tym wpływanie na podaż
i dostępność alkoholu, inicjowanie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy.
2/ Podwyższanie poziomu wiedzy o szkodliwości nadużywania alkoholu i patologiach z tym
związanych.
3/ Kształtowanie postaw preferujących trzeźwość oraz abstynencję.
4/ Działania interwencyjne w stosunku do osób zagrożonych wystąpieniem problemu
alkoholowego.
5/ Działania minimalizujące następstwa nadmiernego spożywania alkoholu, w tym leczenie,
rehabilitacja, pomoc społeczna i prawna dla „ofiar” tego zjawiska.

2.Gminny Program stanowi element realizowanych przez Gminę Kargowa celów polityki społecznej ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

3.Działania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowane są ze środków własnych Gminy pochodzących z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie planu wydatków określonych w Budżecie Gminy na rok 2009.


Rozdział 2

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu

§ 4. Realizacja Programu następuje przez podjęcie różnorodnych form działalności
profilaktycznej:
1. Udostępnienie wstępnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym
i współuzależnionym w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego świadczącego pomoc
w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 16-18 oraz organizowanie cyklu
działań terapeutycznych dla osób współuzależnionych.
2. Systematyczne szkolenie osób zajmujących się pomocą uzależnionym.
3. Wspieranie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych i grup wsparcia dla osób
uzależnionych i współuzależnionych.
4. Pokrywanie kosztów wydawania opinii przez biegłych tj. psychologa i psychiatry
orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz pokrywania kosztów sądowych
w sprawie leczenia odwykowego.
5. Szkolenia dla członków GKRPA.


Rozdział 3

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie


§ 5. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi następuje poprzez:
1. Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego poradnictwa dla osób stykających
się z uzależnieniami alkoholowymi najbliższych oraz doświadczających przemocy
w rodzinie.
2. Finansowanie szkoleń, materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień i udzielania pomocy
osobom dotkniętym przemocą podejmowanych w szczególności przez pracowników
socjalnych, nauczycieli, pracowników służby zdrowia.
3. Współpracę GKRPA z sądami, kuratorami rodzinnymi, prokuraturą, policją Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z izbą wytrzeźwień w celu przekazywaniu szybkich i dokładnych danych na temat osób kierowanych na leczenie oraz sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.
4. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, poprzez współpracę z policją, ochotniczą strażą pożarną, służbą zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej.
5. Finansowanie programów psychoterapii współuzleżnionym.


Rozdział 4

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.


§ 6. Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna jest realizowana w następujący sposób:
1. Finansowe wspieranie edukacji dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych patologii społecznych – w szkołach i świetlicach wiejskich.
2. Finansowanie prowadzenia programów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i innych
członków rodzin, świadczenie pomocy psychologicznej w placówkach
oświatowo-wychowawczych (zatrudnienie psychologa oraz zakup materiałów dydaktycznych).
3. Organizowanie i finansowanie prowadzenia programów przeciwdziałania przemocy
w szkołach realizowanych w szczególności poprzez warsztaty dla dzieci, przedstawienia
teatralne itp.
4. Współfinansowanie i wspieranie realizowanych w szkołach, klubach, stowarzyszeniach,
instytucjach i innych organizacjach programów profilaktycznych, konkursów dla dzieci,
młodzieży i dorosłych na temat uzależnień i współuzależnień alkoholowych.
5. Współfinansowanie lub finansowanie wycieczek, obozów, kolonii, imprez sportowych,
turystycznych, rekreacyjnych, festynów, cyklicznych spotkań kulturalnych integrujących dzieci, młodzież i dorosłych z różnych środowisk na których realizowane są programy profilaktyczne oraz programy propagujące zdrowy styl życia.
6. Finansowe wspieranie działalności profilaktyczno - edukacyjnej prowadzonej przez izbę
wytrzeźwień, policję oraz inne instytucje poprzez prowadzenie prelekcji, pogadanek, konkursów, szkoleń, rozprowadzanie ulotek, broszur, gadżetów.
7. Współfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy wychowawczej.
8. Finansowanie działalności wychowawczo opiekuńczej, warsztatów edukacyjno- profilaktycznych i konkursów dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich.
9. Finansowanie sołeckich programów profilaktycznych.
10. Finansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjno – wychowawczych (koła zainteresowań) wraz z pomocą finansową przy zakupie materiałów i sprzętu.
11. Profilaktyka edukacyjna dotycząca osób zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych.

Rozdział 5

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych


§ 7. Realizacja Programu następuje przy:
1. Współpracy z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi
w obszarze profilaktyki alkoholizmu, rozwiązywanie problemów uzależnień
alkoholowych oraz innych patologii społecznych, krzewienie trzeźwego stylu życia.

2. Edukacji mieszkańców gminy w zakresie profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez
publikacje w Biuletynie Kargowskim.
3. Wspieraniu działalności innych instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony
zdrowia oraz stwarzających szanse powrotu osób uzależnionych i współuzależnionych do
normalnego życia.
4. Wspomaganiu i finansowaniu podmiotów, których forma działalności ma za zadanie prowadzenie różnorodnych zajęć profilaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych,
edukacyjnych i terapeutycznych z dziećmi i rodzinami z problemem alkoholowym i innymi patologiami społecznymi.
5. Poszerzaniu oferty w zakresie dostępu do dóbr kultury oraz zapewnienia dzieciom
i młodzieży kulturalnych form spędzania czasu wolnego.

Rozdział 6

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego


§ 8. Działania podejmowane w profilaktyce przeciwdziałania alkoholizmowi:
1. Gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel
publiczny w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym
oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych.
2. W celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, prowadzone będą kontrole
w zakresie:
a/ przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz obowiązujących
uchwał Rady Miejskiej w Kargowej,
b/ przestrzegania warunków określonych w udzielonych zezwoleniach,
3. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131
i art.15 ustawy.

Rozdział 7

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej za wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacji Programu

§ 9. Określa się zasady wynagradzania członków GKRPA:
1. Za udział w posiedzeniach GKRPA - udokumentowany protokołami i listą obecności.
2. Za pełnienie dyżurów przez członków GKRPA w punkcie konsultacyjnym oraz
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby GKRPA – udokumentowane
protokołami i listą obecności .
3. Za inne prace w GKRPA udokumentowane sporządzoną notatką.
4. Za wykonywane czynności, o których mowa ust.1-3, członkom GKRPA przysługuje
ryczałtowe wynagrodzenie miesięcznie brutto w kwocie 150 zł wypłacone raz w miesiącu
z dołu do ostatniego dnia miesiąca.

5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest potwierdzenie wykonania pracy przez
Pełnomocnika.
6. W przypadku nie uczestniczenia członka GKRPA w planowanym posiedzeniu,
w wyznaczonym dyżurze lub innym zebraniu zwołanym przez Przewodniczącego
GKRPA, o którym członek komisji został poinformowany, co najmniej na 5 dni przed
terminem posiedzenia przysługujące wynagrodzenie zmniejsza się o10% za każdą
nieobecność.

Rozdział 8

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Klubów Integracji Społecznej.


§ 10. Gmina prowadzi działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania w następujących formach:
1/ wspieranie działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich,
2/ wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób wychodzących z nałogu alkoholowego,
3/ organizowanie szkoleń i prelekcji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych.


Rozdział 9

Postanowienia końcowe


§ 11. Kontrolę nad prawidłowością realizacji programu sprawuje powołany przez Burmistrza Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                     mgr Józef Dżumbelak


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-26 08:16:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-28 14:57:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-28 14:57:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony