ˆ

Rok 2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXI/140/08

Informacja ogłoszona dnia 2008-12-23 09:26:05 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kargowa na rok 2009.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 173 ust.1, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.467.277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody majątkowe – 458.000 zł,
2) dochody bieżące – 13.009.277 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.667.277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę 12.052.277 zł, w tym:

a) kwotę 5.715.654 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
b) kwotę 100.000 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy;
c) kwotę 1.045.000 000 zł na dotacje;

2) Wydatki majątkowe kwotę 5.615.000 zł na realizację zadań określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały (zał. 3a - zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.200.000 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
2) celową w wysokości - 10.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

1) przychody – 2.205.313 zł,
2) wydatki – 2.186.379 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kargowej:
1) z tytułu dopłaty do „Utrzymania porządku i czystości ulic” - 125.000 zł,
2) z tytułu dopłaty do „Utrzymania zieleni” - 180.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 660.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 78.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 38.000 zł
2) wydatki - 50.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
 na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.200.000 zł;

3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku 2009
w wysokości 500.000 zł.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                              mgr Józef Dżumbelak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-22 08:18:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-23 09:26:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-23 09:26:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony