ˆ

Rok 2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XIV/91/08

Informacja ogłoszona dnia 2008-03-20 11:27:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/91/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kargowa na lata 2008 - 2013.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie ustawy Kodeks Cywilny / Dz.U. z 2005 r, Nr 31 poz 266 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Celem realizacji zadań własnych Gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej uchwala się Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kargowa na lata 2008 – 2013.

§ 2. W myśl art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw, lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. W ramach realizacji tego zadania Gmina, w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i zamienne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, wykorzystując własny zasób mieszkaniowy. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych będzie uwzględniane w decyzjach, planach i projektach zagospodarowania terenów nieruchomości gminnych, wspomagając działania przewidziane niniejszym programem.

Rozdział 2
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Kargowa w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne
 
§ 3. 1. Gmina Kargowa wg stanu na dzień 31.12.2007r. dysponuje 15 budynkami mieszkalnymi stanowiącymi wyłączną własność Gminy, w których znajduje się 33 lokale mieszkalne oraz 46 lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w 19 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Ogółem mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 79 lokali mieszkalnych z pośród, których wyodrębniono 7 lokali socjalnych. Ogólna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych stanowi 3975,25 m²; średnia wielkość lokalu mieszkalnego wynosi 50,32 m². Stan ilościowy zasobu ulega systematycznemu zmniejszaniu z uwagi na trwającą sprzedaż mieszkań. W ostatnich pięciu latach Gmina sprzedała 37 lokali mieszkalnych:
 • w 2003 r. sprzedano 21 mieszkań,
 • w 2004 r. sprzedano 8 mieszkań,
 • w 2005 r. sprzedano 5 mieszkań,
 • w 2006 r. sprzedano 2 mieszkania,
 • w 2007 r. sprzedano 1 mieszkanie.
Ze względu na tendencję spadkową sprzedaży lokali przewidywana sprzedaż w rozbiciu na lata 2008-2013:
 • 2008 r. - 2 mieszkania,
 • 2009 r. - 2 mieszkania,
 • 2010 r. - 3 mieszkania,
 • 2011 r. - 3 mieszkania,
 • 2012 r. - 3 mieszkania,
 • 2013 r. - 5 mieszkań.
Mało optymistyczna prognoza w przedmiocie sprzedaży mieszkań wynika z niewielkiego zainteresowania najemców, co wynika zapewne z sytuacji materialnej mieszkańców oraz ze zróżnicowanych praw i obowiązków właścicieli i najemców.

2. Stan techniczny budynków, w których usytuowane są lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy jest różny. W większości są to budynki wybudowane przed rokiem 1945, których jakość stolarki i pokryć dachowych wymaga remontu.
W tej sytuacji utrzymanie zasobu w odpowiednim stanie technicznym wymaga znacznych nakładów finansowych na naprawy i remonty.

3. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Kargowa w latach 2008 -2013 (na koniec każdego roku) przedstawia się następująco:
 
Rok
Ilość mieszkań w zasobie mieszkaniowym Gminy
 
w tym socjalnych
2008
77
7
2009
75
7
2010
72
7
2011
69
7
2012
66
7
2013
61
7


4. Z uwagi na fakt, że koszty utrzymania i remontów mieszkań w zasobie Gminy pokrywane są jedynie z opłat czynszu za ich najem i częściowo z wpływów opłat czynszowych za najem lokali użytkowych, utrzymanie obecnej wielkości zasobu w odpowiednim stanie technicznym, przy stosowanej wysokości czynszu nie jest możliwe, należy więc dążyć do zbycia możliwie jak największej ilości mieszkań na rzecz najemców.

Rozdział 3
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.

§ 4. 1. Podstawę do określenia i sporządzenia rocznych planów remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego stanowią przeglądy techniczne budynków. Dotyczy to budynków będących wyłączną własnością komunalną jak również lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Cechą istniejącego zasobu mieszkaniowego Gminy jest zaawansowany wiek znacznej części budynków, nie odpowiadający współczesnym normom stan konstrukcji i termoizolacji ścian oraz niepełne wyposażenie mieszkań w instalacje i urządzenia. Jako priorytetowe uznaje się remonty wynikające z wymogów bezpieczeństwa i zagrożenia życia.
W przypadku lokali komunalnych wchodzących w skład małych i dużych wspólnot mieszkaniowych, remonty i modernizacje uzależnione są od decyzji wspólnot mieszkaniowych. W budynkach wspólnot plany remontowe opracowywane są na określony rok kalendarzowy w formie uchwał. Zasadą działania Gminy we wspólnotach będzie racjonalne wspomaganie realizacji ich planów remontowych stosownie do udziału we współwłasności.
2. Plan remontów opracowywany corocznie przez zarządzającego zasobem mieszkaniowym Gminy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kargowej, uwzględnia potrzeby remontowe możliwe do zrealizowania w ramach dochodów z opłat czynszów płaconych przez najemców lokali mieszkalnych i części opłat z czynszów płaconych przez najemców lokali użytkowych. W istniejącej sytuacji potrzeby w zakresie remontów nie są w pełni pokrywane w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi Zarządzającego i budżetu Gminy.
Sytuacja ta nie ulegnie zdecydowanej poprawie na przestrzeni najbliższych lat i będzie przedstawiała się następująco:
Remonty
- zakres
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Remonty
ogólno - budowlane 
30,600 30,100 29,500 28,900 28,300 27,200
Naprawy I konserwacje 40,500 40,100 39,200 38,300 37,500 35,900


 
Rozdział 4
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

§ 5. Sprzedaż mieszkań komunalnych w Gminie realizowana jest w oparciu o ustawę o własności lokali oraz uchwałę Rady Miejskiej w Kargowej Nr XVII/109/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Lokale zbywane są ich aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych zachęcających do całkowitego wykupu mieszkań w poszczególnych budynkach - czyli do pełnej prywatyzacji. Przewiduje się, że stan lokali z zasobów mieszkaniowych zostanie zmniejszony w wyniku ich sprzedaży w poszczególnych latach następująco:
 
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych
2
2
3
3
3
5
 

Rozdział 5
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu


§ 6. 1. Wysokość stawek czynszu w latach objętych niniejszym programem będzie zależna od sytuacji gospodarczej oraz kształtowania się kosztów utrzymania lokali.

2. Stosując się do wymogów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, wysokość czynszu jest ustalana z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu.

1) Czynniki podwyższające:
 1. położenie budynku –centrum - 30%
 2. wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne:
  a) WC w mieszkaniu – 30%
  b) łazienka -30%
  c) centralne ogrzewanie – 30%
2) Czynniki obniżające:
a) położenie lokalu w budynku- mieszkanie z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego – 20%
b) ogólny stan techniczny budynku-mieszkanie bez urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych – 30%

Podane powyżej czynniki powodują obniżenie lub podwyższenie stawki bazowej czynszu ustalanej każdorazowo Zarządzeniem Burmistrza Kargowej.

3. Obecnie miesięczna bazowa stawka czynszu za najem 1 m² lokalu mieszkalnego wynosi 1,70 zł.
Rozdział 6
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach.


§ 7. 1. Mieszkaniowym zasobem Gminy zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kargowej. Zarządca realizuje obowiązki wynikające z ustaw:
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów (...)
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
 • przepisów wykonawczych oraz Kodeksu Cywilnego i uchwał Rady Miejskiej w Kargowej.
2. Zarządzanie obejmuje w szczególności utrzymywanie należytego stanu technicznego mieszkaniowego zasobu, w tym prowadzenie remontów bieżących, kapitalnych, konserwacji technicznej sieci i obsługę finansowo-księgową zarządzanego zasobu. W latach następnych nie przewiduje się zmian w sposobie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Kargowa.

Rozdział 7
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 8.1. Nie przewiduje się zmiany źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej.
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy nadal będzie finansowane jedynie
z wpływów z czynszów. W 2006 r. wpływy te wynosiły 172.706 zł. W latach następnych dochody z tytułu opłat czynszu za najem lokali ustala się przy następujących założeniach:
- sprzedaż mieszkań w latach wg. rozdziału III,
- przewidywane podwyżki czynszu do 10% w kolejnych latach.
2. W związku z planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych wpływy z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe mogą się zmniejszać w zależności od sprzedaży tych lokali.
 
Źródło wpływów 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Czynsz mieszkaniowy 114,842 112,174 108,171 104,168 100,165 93,494
Czynsz za lokale użytkowe 36,729 37,247 38,082 38,934 39,803 40,689
Czynsz za komórki 2,466 2,394 2,322 2,214 2,106 1,926
Czynsz za garaże 3,642 3,714 3,714 3,788 3,788 3,864
Razem:
157,679 155,529 152,289 149,104 145,862 139,973

 
Rozdział 8
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty


§ 9. Osiągnięte przychody z czynszów przeznaczone będą na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego i remonty.
W kolejnych latach przewiduje się następującą wysokość wydatków.
 
Koszty: 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zarządu 38,520 38,000 37,200 36,400 35,600 34,200
Remontów i modernizacji 71,100 70,200 68,700 67,200 65,800 63,100
Bieżącej eksploatacji 48,059 47,329 46,389 45,504 44,462 44,462

Gmina nie przewiduje w budżecie wydatków inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym.

Rozdział 9
Opis działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

§ 10. 1. Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy będą realizowane przede wszystkim w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Kargowej: Nr XVII/109/04 z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

2. Przeznacza się pod budownictwo mieszkaniowe następujące gminne nieruchomości:
1) budownictwo wielorodzinne – dz. Nr 891 przy ul. Wolsztyńskiej,
2) budownictwo jednorodzinne:
- ul. Polna – 21 działek do zbycia w latach 2008 – 2010
- ul. Dębowa – 4 działki do zbycia w 2008 r.
- ul. Lipowa – 11 działek do zbycia w latach 2008 – 2010
- ul. Leśna – 6 działek do zbycia w latach 2010 – 2013
- ul. Piaskowa i Kilińskiego około 6 działek do zbycia w latach 2011 – 2013
- działka nr 9/2 o powierzchni 12,3667 ha – teren do wykupu od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne, na którym istnieje możliwość wydzielenia około 100 działek. Do sprzedaży z tego terenu 30 działek w latach 2011 - 20013 .

3. Gmina nie przewiduje w budżecie wydatków inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym. Osiągnięte przychody z czynszów przeznaczone będą na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego. Nie przewiduje się dopłat do kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli. Zdarza się , że właścicieli mieszkań komunalnych wykupionych za kredyt nie stać na ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Dlatego też powinno się potencjalnych nabywców mieszkań poddać wcześniej weryfikacji pod względem ich możliwości finansowych. W gminie od lat zanikło budownictwo komunalne, zakładowe i spółdzielcze. Jedynie inwestorzy prywatni obecnie budują domy jednorodzinne pod własne potrzeby. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy w stosunku do kosztów realizacji budownictwa mieszkaniowego, rozmiary przedsięwzięć w tym zakresie, nie rozwiążą problemu zapewnienia mieszkań dla osób o niskich dochodach; program jest więc otwarty na dalsze propozycje wspomagające jego realizację czy rozbudowę.
Warunkiem powodzenia w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych jest tworzenie właściwej polityki Państwa w zakresie między innymi dotowania, co pozwoli Gminie w oparciu o własny budżet i otrzymaną dotację celową tworzyć warunki do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
4. Nie przewiduje się zamiany lokali w związku z:
a) remontami budynków i lokali, gdyż prowadzone remonty nie będą wymagać wykwaterowania lokatorów na czas remontów,
b) planowaną sprzedażą zgodnie z rozdziałem 4 uchwały.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-14 12:01:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Żachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-20 11:27:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 11:45:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony