ˆ

Rok 2008

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XX/135/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa.

Uchwała Nr XX/134/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XX/133/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Uchwała Nr XX/132/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa.

Uchwała Nr XX/131/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Uchwała Nr XX/130/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/130/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną lub gminę.

Uchwała Nr XX/129/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/129/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: Przystąpienia Gminy Kargowa do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwała Nr XX/128/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/128/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: przystąpienia Gminy Kargowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła jako członka zwyczajnego.

Uchwała Nr XIX/127/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/127/08 Rady Miejskiej w Kargowej Z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XIX/126/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/126/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Nawigacja między stronami listy informacji