ˆ

Rok 2009

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXIX/180/09

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-05 14:13:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/180/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2010 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ust. 4,5,7,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Kargowej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 15.721.931 zł,
z tego :
1) dochody bieżące w kwocie 13.111.960 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.609.971 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 21.921.931 zł
z tego :
1) wydatki bieżące w kwocie 12.419.931 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 9.502.000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 oraz tabelą nr 2a, określającą zadania inwestycyjne w roku 2010.

3. Wydatki bieżące budżetu, w łącznej kwocie 12.419.931 zł obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 8.740.696 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.925.246 zł,
b) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – 14.350 zł,
c) wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.200 zł,
d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.795.900 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.117.455 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.381.780 zł,
4) wydatki na obsługę długu – 180.000 zł.


4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.200.000 zł sfinansowany przychodami w łącznej kwocie 6.200.000 zł, pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.200.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000 zł, w tym z tytułu:
1) zaciąganych kredytów 1.800.000 zł,
2) zaciąganych pożyczek 1.200.000 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań :
1) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1.
2) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1.900.000 zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie gminy rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł;
2) rezerwy celowe w wysokości 84.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 10.000 zł,
b) na wzrost wynagrodzeń pracowników w wysokości 74.000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom sektora finansów publicznych i podmiotom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 100.000 zł;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.896.156 zł, zgodnie z tabelami nr 3 i 4.

§ 7. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5 .
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały;
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach
nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1.000.000 zł;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 200.000 zł .
§ 10. Określa się sumę 1.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Józef Dżumbelak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-05 13:39:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-05 14:13:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 11:56:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony