ˆ

Rok 2009

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXIX/184/09

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-06 09:19:56 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Na podstawie art.41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, zwany w dalszej części „programem”.
Rozdział 1

§ 2. Program określa zadania własne gminy wynikające z art.41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn,. zm./ oraz priorytetowe zadania, które realizowane będą w ramach programu na 2010 rok.

§ 3.1. Cele Programu:
1/ niedopuszczanie do powstawania problemów alkoholowych, w tym ograniczanie dostępności do
zakupu alkoholu, inicjowanie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy;
2/ podwyższanie poziomu wiedzy o szkodliwości nadużywania alkoholu i patologiach z tym związanych.
3/ kształtowanie postaw preferujących trzeźwość oraz abstynencję;
4/ działania interwencyjne w stosunku do osób zagrożonych wystąpieniem problemu alkoholowego;
5/ działania minimalizujące następstwa nadmiernego spożywania alkoholu, w tym leczenie, rehabilitacja, pomoc społeczna i prawna dla ofiar tego zjawiska.

2. Gminny Program stanowi element realizowanych przez Gminę Kargowa celów polityki społecznej ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

3. Działania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowane są ze środków własnych Gminy pochodzących z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie planu wydatków określonych w budżecie gminy na rok 2010.
Rozdział 2
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

§ 4. Realizacja programu następuje przez podjęcie różnorodnych form działalności
profilaktycznej:
1) udostępnienie wstępnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego świadczącego pomoc w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 16-18 oraz organizowanie cyklu działań terapeutycznych dla osób współuzależnionych;
2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczenia odwykowemu:

a) przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu w/w osób;
b) prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami, co do których wpłynęły zgłoszenia;
c) kierowanie osób, które nie zgodziły się dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie leczeniu odwykowemu, na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
d) kierowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego do sądu.

3) systematyczne szkolenie osób zajmujących się pomocą uzależnionym;
4) wspieranie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych i grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
5) pokrywanie kosztów wydawania opinii przez biegłych tj. psychologa i psychiatry orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz pokrywania kosztów sądowych w sprawie leczenia odwykowego;
6) ponoszenie kosztów udziału członków w szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kosztów funkcjonowania i propagowania profilaktycznej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział 3
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
§ 5. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi następuje poprzez:
1) prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego poradnictwa dla osób stykających się z uzależnieniami alkoholowymi najbliższych oraz doświadczających przemocy w rodzinie;
2) udzielanie informacji i porad dotyczących problematyki uzależnień i możliwości uzyskania pomocy w Biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) finansowanie szkoleń, materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą podejmowanych w szczególności przez pracowników socjalnych, nauczycieli, pracowników służby zdrowia;
4) współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z sądami, kuratorami rodzinnymi, prokuraturą, policją Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z izbą wytrzeźwień w celu przekazywaniu szybkich i dokładnych danych na temat osób kierowanych na leczenie oraz sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.
5) pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, poprzez współpracę z policją, ochotniczą strażą pożarną, służbą zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej.
6) finansowanie programów psychoterapii współuzleżnionym.
Rozdział 4
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 
§ 6. Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych jest realizowana w następujący sposób:
1) finansowe wspieranie edukacji dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych patologii społecznych w szkołach i świetlicach wiejskich;
2) finansowanie prowadzenia programów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i innych członków rodzin, świadczenie pomocy psychologicznej w placówkach oświatowo-wychowawczych przez specjalistów z zakresu psychologii z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów dydaktycznych;
3) organizowanie i finansowanie prowadzenia programów przeciwdziałania przemocy w szkołach realizowanych w szczególności poprzez warsztaty dla dzieci, przedstawienia teatralne itp.;
4) współfinansowanie i wspieranie realizowanych w szkołach, stowarzyszeniach, instytucjach i innych organizacjach, konkursów, turniejów sportowo rekreacyjnych, koncertów oraz innych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych z elementami edukacji i profilaktyki uzależnień na temat uzależnień oraz współuzależnień alkoholowych;
5) współfinansowanie lub finansowanie wycieczek, obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, festynów, cyklicznych spotkań kulturalnych integrujących dzieci, młodzież i dorosłych z różnych środowisk na których realizowane są elementy edukacji profilaktycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia;
6) finansowe wspieranie działalności profilaktyczno - edukacyjnej prowadzonej przez izbę wytrzeźwień, policję oraz inne instytucje poprzez prowadzenie prelekcji, pogadanek, konkursów, szkoleń, rozprowadzanie ulotek, broszur, gadżetów;
7) wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego oraz inne organizacje i instytucje w zakresie zajęć sportowo – rekreacyjnych upowszechniających profilaktykę uzależnień;
8) współfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego oraz dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;
9) finansowanie działalności wychowawczo opiekuńczej, warsztatów edukacyjno- profilaktycznych i konkursów dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich;
10) finansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz edukacyjno – wychowawczych tj. koła zainteresowań z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów dydaktycznych oraz sprzętu w celu edukacji profilaktyki uzależnień;
11) prowadzenie spotkań szkoleniowych i informacyjnych dla osób zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych w celu przestrzegania ustawowych zakazów i wyeliminowania dostępu do alkoholu w szczególności osobom nieletnim.

 
Rozdział 5
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
§ 7. Realizacja Programu następuje przy:
1) współpracy z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w obszarze profilaktyki alkoholizmu, rozwiązywanie problemów uzależnień alkoholowych oraz innych patologii społecznych, krzewienie trzeźwego stylu życia;
2) edukacji mieszkańców gminy w zakresie profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez publikacje w Biuletynie Kargowskim;
3) wspieraniu działalności szkół, innych instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia oraz stwarzających szanse powrotu osób uzależnionych i współuzależnionych do normalnego życia;
4) wspomaganiu i finansowaniu podmiotów, których forma działalności ma za zadanie prowadzenie różnorodnych zajęć profilaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych z dziećmi i rodzinami z problemem alkoholowym i innymi patologiami społecznymi;
5) poszerzaniu oferty w zakresie dostępu do dóbr kultury oraz zapewnienia dzieciom i młodzieży kulturalnych form spędzania czasu wolnego.

 
Rozdział 6
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

§ 8. Działania podejmowane w profilaktyce przeciwdziałania alkoholizmowi:
1) gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych;
2) W celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, prowadzone będą kontrole w zakresie:
a/ przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Kargowej,
b/ przestrzegania warunków określonych w udzielonych zezwoleniach,
c/ wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku o zezwolenie z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określonymi w odrębnej uchwale Rady Miejskiej,
3) w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazów określonych w art.131 i art.15 ustawy podejmuje się interwencje stosowne do charakteru naruszeń w tym działania w charakterze oskarżyciela publicznego.
Rozdział 7
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej za wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacji Programu

§ 9. Określa się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określonej jako GKRPA:
1) za udział w posiedzeniach GKRPA - udokumentowany protokołami i listą obecności;
2) za pełnienie dyżurów przez członków GKRPA w punkcie konsultacyjnym oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby GKRPA – udokumentowane protokołami i listą obecności;
3) za wykonywane czynności, o których mowa ust.1 i 2, członkom GKRPA przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięcznie brutto w kwocie 150 zł wypłacone raz w miesiącu z dołu do ostatniego dnia miesiąca;
4) podstawą wypłaty wynagrodzenia jest potwierdzenie wykonania pracy przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
5) w przypadku nie uczestniczenia członka GKRPA w planowanym posiedzeniu, w wyznaczonym dyżurze, o którym członek komisji został powiadomiony, co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia przysługujące wynagrodzenie zmniejsza się o10% za każdą nieobecność.

 
Rozdział 8
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Klubów Integracji Społecznej.

§ 10. Gmina prowadzi działania związane z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania w następujących formach:
1/ wspieranie działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich,
2/ wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób wychodzących z nałogu alkoholowego,
3/ organizowanie szkoleń i prelekcji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe


§ 11. Kontrolę nad prawidłowością realizacji programu sprawuje powołany przez Burmistrza Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-06 09:09:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-06 09:19:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 11:53:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony