ˆ

Rok 2009

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXIX/185/09

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-06 09:24:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXIX/185/2009 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok, zwany w dalszej treści programem.
Postanowienia ogólne


§ 2. 1. Celem programu jest tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez:
1) umacnianie lokalnych działań i stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej;
2) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
3) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych;
4) wskazanie priorytetowych zadań publicznych, które będą wykonywane na rzecz mieszkańców
w oparciu o przepisy ustawy.

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter priorytetowy i jest ujęta w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kargowa na lata 2005 - 2015.

3. Rada Miejska przyjmuje, że realizacja niektórych zadań publicznych następować będzie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zwanymi dalej podmiotami programu.
Rozdział 1

Priorytety Gminy w realizacji zadań publicznych na rok 2010

§ 3. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w roku 2010 we współpracy z podmiotami programu przyjmuje się:


1) w zakresie ochrony zdrowia:
a) wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej,
b) promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy,
c) promocja i profilaktyka trzeźwości,
d) propagowanie aktywnych form życia bez nałogów.

2) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:
a) prowadzenie opiekuńczo – wychowawczej placówki wsparcia dziennego pobytu,
b) działalność profilaktyczno - wychowawcza wśród dzieci i młodzieży zapobiegająca
alkoholizmowi poprzez poznanie nowych alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
c) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami
wychowawczymi.
3) w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
a) organizowanie i upowszechnianie przedsięwzięć dotyczących sportu i turystyki ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz środowisk o niskim
statusie materialnym,
b) organizowanie masowych imprez sportowych, meczy, ogólnodostępnych
sparingów oraz wspieranie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym w różnych dyscyplinach sportu,
c) prezentowanie turystycznych walorów gminy, organizacja imprez masowych
promujących środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe gminy.

4) w zakresie kultury i sztuki poprzez upowszechnianie i pielęgnację tradycji regionalnych wśród mieszkańców gminy.

5) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez
dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków
funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służce realizacji zadań publicznych
miasta.
Rozdział 2
Zasady współpracy

§ 4.1. Współpraca Gminy Kargowa z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji.
2. Gmina Kargowa zleca organizacjom wykonanie zadań publicznych na podstawie otwartych konkursów ofert.
3. Ogłaszanie konkursów ofert na realizację zdania publicznego oraz informowanie o dokonanym wyborze ofert i warunkach ich realizacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu,
4. Gmina Kargowa zapewnia jawność prowadzenia działalności pożytku publicznego poprzez informowanie organizacji pozarządowej lub innego pomiotu składającego ofertę o podjętej decyzji i w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania określonego w ofercie, o trybie zlecenia zadania publicznego.
5. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zamieszczać informacje dotyczące ich statutowej działalności na stronie internetowej gminy.
 
Rozdział 3
Formy współpracy

§ 5.1. Współpraca Gminy Kargowa z organizacjami będzie realizowana poprzez:
1) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji;
2) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji;
2. Współpraca gminy z organizacjami oraz wspieranie wykonywania zadań publicznych przez organizacje realizowana będzie w formach:
1) organizowania spotkań dla podmiotów programu oraz wolontariuszy
3) sprawowania patronatu Burmistrza nad ważnymi imprezami lokalnymi;
5) popularyzowania w środkach masowego przekazu dokonań i działalności organizacji
współpracujących z gminą;
6) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków;
7) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Współpraca Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w ramach
niniejszego programu odbywać się będzie w granicach środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Kargowa w 2010 roku.

2. Informacja z realizacji programu przedłożona zostanie Radzie Miejskiej w Kargowej do dnia 31 maja roku następnego oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja będzie uwzględniać dane:
a) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne objętych rocznym programem współpracy,
b) sprawność w organizacji wolontariatu uczestniczącego przy realizacji imprez i przedsięwzięć,
c) wysokość środków otrzymanych i wykorzystanych z budżetu gminy,
d) wysokość środków spoza budżetu gminy otrzymanych i wykorzystanych przez organizacje.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-06 09:21:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-06 09:24:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 11:52:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony