ˆ

Rok 2010

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXXVI/236/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej od PKP w zamian za zaległości podatkowe.

Uchwała Nr XXXVI/235/10. Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

UCHWAŁA Nr XXXVI/234/10. Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego”

Uchwała Nr XXXVI/233/10. Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XXXVI/232/10. Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

UCHWAŁA Nr XXXV/231/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXV/230/10 RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy zakładowi budżetowemu w 2010 roku

Uchwała Nr XXXV/229/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej

Uchwała Nr XXXV/228/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Kargowa nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich

UCHWAŁA Nr XXXV/227/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat

Nawigacja między stronami listy informacji