ˆ

Rok 2010

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXXV/226/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kargowej dotyczącego przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XXXV/225/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kargowej dotyczącego przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Uchwała Nr XXXV/224/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr XXXV/223/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała Nr XXXV/222/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna terenie gminy Kargowa

Uchwała Nr XXXV/221/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXXV/220/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010 r.

Uchwała Nr XXXIV/219/10 Rady Miejskiej w Kargowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/217/10 Rady Miejskiej w Kargowej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zaciągnięcia kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Uchwała Nr XXXIV/216/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego

Nawigacja między stronami listy informacji