ˆ

2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Kargowej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Strażnika Miejskiego Straży Miejskiej w Kargowej w wymiarze 1/2 etatu

Informacja ogłoszona dnia 2008-07-09 11:42:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Wymagania stawiane kandydatom:
1/Wymagania niezbędne:
kandydatem może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) ukończyła 21 lat,
c) korzysta z pełni praw publicznych,
d) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
e) cieszy się nienaganną opinią,
f) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
g) nie była karana sądownie,
h) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,
i) posiada 2 letni staż pracy;
 
2/Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe,
b) posiadanie prawa jazdy minimum kat B;

3/Wymagania oczekiwane:
a) umiejętność obsługi komputera oraz zdolność posługiwania się powszechnie stosowanymi programami,
b) ogólna znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
c) ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych.
d) ogólna znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz przepisów z zakresu porządku publicznego;
2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:
1/ Ochrona porządku w miejscach publicznych oraz nadzór o estetyczny wygląd obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenie.
2/ Kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym oznakowania drogowego), oświetlenia ulic i targowisk, wszelkich posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz właściwej estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń,
3/ Bieżące sprawdzanie wykonywania należnych obowiązków przez zarządców, administratorów, gospodarzy domów i posesji.
4/ Kontrola legalności wykonywania i zabezpieczania robót, prac interwencyjno-remontowych, które wykonywane są na terenie miasta (w tym roboty drogowe)
5/ Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działań.
6/ Kontrola przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych, o ochronie środowiska i przepisów przeciwpożarowych oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami.
7/ Zgłaszanie zauważonych awarii w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej odpowiednim instytucjom celem usuwania zaistniałych awarii.
8/ Zgłaszanie Policji o zaistniałych przestępstwach.
9/ Informowanie Pogotowia Ratunkowego lub Policji o osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących pomocy lekarskiej.
10/ Ponoszenie odpowiedzialności przed Komendantem SM za prawidłowe wykonanie powierzonych mu zadań, przestrzegania terminowego ich załatwienia oraz obowiązujących przepisów prawnych, a także zasad współżycia społecznego.
11/ Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym.
3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko strażnika miejskiego:
a) curriculum vitae i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),
d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,
g) kserokopia dowodu osobistego,
h) kserokopia książeczki wojskowej w części wskazującej fakt przeniesienia do rezerwy (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu);

Wzory dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkargowa w dziale "Nabór pracowników" w podrozdziale "Wzory dokumentów".
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej - Telefon nr (0-68) 35 25 131 lub (0-68) 35 25 107.
Dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kargowej (w godzinach pracy) – Rynek 33 66-120 Kargowa (pok. nr 15) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2008 r w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Strażnik Miejski".
W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.
 
4. Dodatkowe informacje:
I etap pracy komisji
1/ Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2/ Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakończone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.
3/ Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upowszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4/ Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji
5/ Z kandydatami, których oferty spełniają wymogi formalne komisja rekrutacyjna
przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
6/ Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty w skali od 0 do 10.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku strażnika miejskiego.
7/ Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.
8/ Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kargowej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
9/ Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbędzie on przeszkolenie podstawowe.
Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu przez niego z wynikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego.
W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.
10/ Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-09 11:23:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-09 11:42:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29 14:31:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony