ˆ

2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Kargowej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Kargowej.

Informacja ogłoszona dnia 2008-09-30 12:59:55 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1/ Wymagania niezbędne:
kandydatem może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) ukończyła 21 lat,
c) korzysta z pełni praw publicznych,
d) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
e) cieszy się nienaganną opinią,
f) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
g) nie była karana sądownie,
h) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

2/ Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe,
b) posiadanie prawa jazdy minimum kat B;
c) znajomość przepisów KPA,
d) umiejętność obsługi komputera oraz zdolność posługiwania się powszechnie stosowanymi programami,

3/ Wymagania oczekiwane:
a) ogólna znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
b) ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych.
c) ogólna znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz przepisów z zakresu porządku publicznego;
d) samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
e) umiejętność właściwej organizacji pracy,
f) umiejętność pracy w zespole;

Zakres zadań oraz odpowiedzialności:
1/ Ochrona porządku w miejscach publicznych oraz nadzór o estetyczny wygląd obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji, i zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenie.
2/ Kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym oznakowania drogowego), oświetlenia ulic i targowisk, wszelkich posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz właściwej estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń,
3/ Bieżące sprawdzanie wykonywania należnych obowiązków przez zarządców, administratorów, gospodarzy domów i posesji.
4/ Kontrola legalności wykonywania i zabezpieczania robót, prac interwencyjno-remontowych, które wykonywane są na terenie miasta (w tym roboty drogowe)
5/ Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działań.
6/ Asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów podatkowych i opłat legalnych na bazarach i targowiskach.
7/ Kontrola przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych, o ochronie środowiska i przepisów przeciwpożarowych oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami.
8/ Zgłaszanie zauważonych awarii w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej odpowiednim instytucjom celem usuwania zaistniałych awarii.
9/ Zgłaszanie Policji o zaistniałych przestępstwach.
10/ Informowanie Pogotowia Ratunkowego lub Policji o osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących pomocy lekarskiej.
11/ Ponoszenie odpowiedzialności przed Komendantem SM za prawidłowe wykonanie powierzonych mu zadań, przestrzegania terminowego ich załatwienia oraz obowiązujących przepisów prawnych, a także zasad współżycia społecznego.
12/ Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
13/ Prowadzenie dokumentacji mandatowej powstałej w wyniku czynności strażników Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego, w tym obsługa programu
informatycznego służącego prowadzeniu tego rodzaju spraw.

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko strażnika miejskiego:
a) curriculum vitae i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),
d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,
g) kserokopia dowodu osobistego,
h) kserokopia książeczki wojskowej w części wskazującej fakt przeniesienia do rezerwy (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu),
i) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania obowiązków strażnika miejskiego określonych w przepisach prawa (wybrany kandydat zobowiązany będzie do poddania się wymaganym przez przepisy prawa obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym, celem uzyskania orzeczenia o braku takich przeciwwskazań lub przedłożenia aktualnego, wystawionego przez uprawniony podmiot orzeczenia lekarskiego o braku takich przeciwwskazań).

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkargowa w dziale "Nabór pracowników" w podrozdziale "Wzory dokumentów".
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej - Telefon nr (0-68) 35 25 131 lub (0-68) 35 25 007.
Dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kargowej (w godzinach pracy) – Rynek 33 66-120 Kargowa (pok. nr 15) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2008 r w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Aplikant w Straży Miejskiej".
W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.


4. Dodatkowe informacje:
I etap pracy komisji
1/ Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo¬gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2/ Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń¬czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.
3/ Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upo¬wszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepi¬sów Kodeksu Cywilnego.
4/ Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu¬bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.
II etap pracy komisji
5/ Z kandydatami, których oferty spełniają wymogi formalne komisja rekrutacyjna
przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
6/ Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku strażnika miejskiego.
7/ Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury na¬boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.
8/ Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kargowej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
9/ Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbędzie on przeszkolenie podstawowe.
Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu przez niego z wynikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego.
W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.
10/ Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-30 12:52:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-30 12:59:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29 14:32:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony