ˆ

Konkursy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Kargowej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke w Kargowej

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-05 08:30:58 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Kargowej
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke w Kargowej

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu:  1
Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony – 3 lata
Miejsce wykonywania pracy:
Gminny Ośrodek Kultury im. W. Blanke
Ul. Browarna 7
66-120 Kargowa

Akapit nr 2 - brak tytułu


 
I.  Wymagania od kandydatów:
• Niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6) wykształcenie wyższe – Preferowane będą osoby posiadające wykształcenie specjalistyczne w zakresie  kulturalno – oświatowym, a także doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i  instytucjach prowadzących działalność kulturalną oraz
w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku do spraw działalności kulturalnej, znające obowiązujące przepisy w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, mienia komunalnego i finansów publicznych,
7) co najmniej 5 letni udokumentowany staż pracy – w tym 3 letni staż pracy związany z pełnieniem funkcji na stanowiskach kierowniczych;
8) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury;
9) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, finansów publicznych i zamówień publicznych;
10) znajomość pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
11) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
• Wymagania pożądane:
1) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i organizacji działalności kulturalnej obejmujące zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w instytucjach kultury lub instytucjach oświaty;
2) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
3) znajomość języka obcego;
4) umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
5) dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
6) właściwa komunikacja interpersonalna;
7) kreatywność,  sumienność;
8) umiejętności menadżersko – organizacyjne;
9) umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
10) prawo jazdy minimum kat. B.
 
II.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) curriculum vitae;
2) list motywacyjny;
3) wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn zm.);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje  i staż pracy/poświadczone za zgodność z oryginałem/;
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach/ poświadczone za zgodność z oryginałem/;
6) pisemna, autorska koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju ośrodka, a także współpracy z innymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz gospodarowania środkami finansowymi i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej;
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu;
8) oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, / wyłoniony w wyniku naboru  kandydat zobowiązany będzie, przed nawiązaniem stosunku pracy do  przedłożenia  oryginalnego dokumentu o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru  Karnego /
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ar 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
11) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia;
12)  kserokopia dowodu osobistego,
13) kserokopia książeczki wojskowej w części wskazującej fakt przeniesienia do rezerwy (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu).
Autorska koncepcja winna być przygotowana w oparciu o statut jednostki oraz zaplanowaną dotację podmiotową Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2013.
Koncepcja programowo – organizacyjna uwzględniająca warunki finansowe tej jednostki będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy z wyłonionym w postępowaniu konkursowym kandydatem na stanowisko dyrektora, o której mowa w art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie całokształtem prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke w Kargowej oraz zatrudnionych w nim pracowników;
2) ustalanie zadań Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke, zatwierdzanie okresowych planów pracy oraz dopilnowywanie terminowego wykonywania zadań;
3) koordynowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Kargowa;
4) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury;
5) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi;
6) tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
7) integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania środowiskowych wartości kulturalnych;
8) prowadzanie prawidłowej gospodarki finansowej, nadzorowanie spraw finansowo-księgowych, administracyjnych oraz gospodarczych Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke;
9) reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
10) sporządzanie materiałów do projektu uchwały budżetowej;
11) dbałość o mienie Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke;
12) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury;
13) czuwanie nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP oraz przeciwpożarowych przez pracowników;
14) upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej oraz organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki, wypoczynku na terenie Gminy Kargowa,
15) popularyzacja i promocja kargowskich grup twórczych, artystów i zespołów artystycznych,
16) inne zadania określone w statucie jednostki nadanym uchwałą Nr XXXV/206/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kargowej / Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 105 poz.1868 /

Wzory dokumentów wymienionych w punktach 3, 7, 8, 9 można pobrać ze strony urzędu pod adresem /www.bip.kargowa.pl/ w dziale „Nabór pracowników”, w podrozdziale „Wzory dokumentów”.
Kandydat na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke w Kargowej ma prawo zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej osobiście w Jego siedzibie – ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa,
tel. 68 3525041 w godzinach od 8.00 do 14.00
 
IV.  Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu (w godzinach pracy urzędu, pok. nr 14) lub przesłać na adres  Urzędu Miejskiego w Kargowej – ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke w Kargowej. NIE OTWIERAĆ", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2013 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu a nie data nadania w Urzędzie Pocztowym).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
V.  Dodatkowe informacje
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 14 dni od upływu terminu do składania ofert.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Kargowej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu, zakwalifikowani do niego kandydaci, zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie, e-mail lub pisemnie). Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowani.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacje o wyniku konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.kargowa.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Rynek 33.
Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w: Urzędzie Miejskim w Kargowej, Rynek 33 w pokoju nr 13, lub pod numerem telefonu 68 352 51 31 wew. 34 lub 68 352 50 07.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 40 dni po upływie terminu do składania ofert.
Burmistrz Kargowej ma prawo odwołać przeprowadzanie konkursu bez podania przyczyny.
Organizator informuje jednocześnie, że nosi się z zamiarem połączenia z dniem 1 stycznia 2014 r. instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej z Biblioteką Publiczną im. Eugeniusza Paukszty  Kargowej.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest:
1) Statut Gminnego  Ośrodka Kultury im. W. Blanke w Kargowej /ujednolicony/,
2) Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke na rok 2013,
3) Plan imprez ( zadań ) organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury im. W. Blanke w Kargowej w 2013 r.

BURMISTRZ
SEBASTIAN CIEMNOCZOŁOWSKI
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-05 08:28:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-05 08:30:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-05 17:55:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony