ˆ

Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wybory ławników 2016-2019 - Informacja

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-15 12:07:42 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wybory ławników 2016-2019
31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.
W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze działając w oparciu o przepisy
art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz.133 ze zm.) zgłosił konieczność dokonania wyboru ławników na kadencje 2016 – 2019:
 
do Sądu Rejonowego w Świebodzinie:
 
• do II Wydziału Rodzinnego i Nieletnich          -  2 ławników
• do IV wydziału Pracy                                      -  1 ławnik
 
KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
 
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
 
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni, 
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
 
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 •  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
Rada Miejska w Kargowej będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.
 
Wzory dokumentów można pobrać  w Urzędzie Miejskim w Kargowej przy ul. Runek 33, 66-120 Kargowa, w pokoju 19  - I piętro oraz na stronie www.bip.kargowa.pl
 
GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.
- poniedziałek godz. od 7:30 do 17:00
- wtorek - czwartek godz.  od 7:30 do 15:30
- piątek godz.  od 7:30 do 14:00
w Urzędzie Miejskim w Kargowej ul Rynek 33 pokój nr 19
Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
OPŁATY
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 68 3535131 w. 37 oraz 68 3525007

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-15 12:07:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-15 12:07:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-15 12:12:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony