ˆ

Informacje ogólne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje ogólne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.    ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U. poz. 1195 ).
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
2.    W JAKI SPOSÓB MOŻNA WNIEŚĆ PETYCJE:
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycję można:
-    przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kargowej, ul. Rynek 33,
66-120 Kargowa;
-    złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kargowej w skretariacie urzędu;
-    przesłać faksem na nr: 68 3525029;
-    przesłać pocztą elektroniczną na adres: ;
-    złożyć za pomocą platformy ePUAP.
  
3.    PETYCJA może być złożona we własnej sprawie jak i w interesie publicznym  przez:
osobę fizyczną, lub grupę osób;
osobę prawną, /organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje/;
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną;
lub grupę tych podmiotów.
4.    PETYCJA MOŻE BYĆ ZŁOŻONA W INTERESIE:
1)    publicznym;
2)    podmiotu wnoszącego petycję;
3)     podmiotu trzeciego, za jego pisemną zgodą.
5.    PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:
1)    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
2)    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
3)    oznaczenie adresata petycji,
4)    wskazanie przedmiotu petycji.
6.    Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w  pkt 9.
7.    Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
8.    Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
9.    Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.
10.    Podmiot, o którym mowa w pkt 3, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji
w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
11.    W razie powstania wątpliwości, co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa
w pkt 10, adresat petycji może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu w interesie, którego petycja jest składana, o potwierdzenie zgody w terminie
14 dni z pouczeniem, że w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody następuje w formie, o której mowa w pkt 10.
12.    TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI :
1)    petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki - nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia jej złożenia,
2)    termin rozpatrzenia petycji może ulec przedłużeniu (najwyżej o 3 miesiące)
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie,
3)    podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi),
4)    adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję,
5)    jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w ppkt 4, do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję,
6)    jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 5.1 lub 5.2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia,
7)    jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych w pkt 2, pkt 5.3, 5.4, pkt 9, pkt 10 podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni
z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona,
8)    sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Ważne: Dane osobowe autora(ów) petycji są chronione w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych, jednakże petycja może zawierać zgodę na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję.
Anonimy nie są rozpatrywane.
OPŁATY: złożenie petycji jest wolne od opłat.
PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).
W celu złożenia petycji można wypełnić załączony formularz.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-25 13:24:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-25 13:25:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-25 13:28:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »