ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej

Informacja ogłoszona dnia 2008-12-10 14:39:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kargowa , Rynek 33, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525131 w. 35.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewozy będą się odbywały na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późniejszymi zmianami), oraz ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późniejszymi zmianami). Przewozy będą odbywały się w dni nauki szkolnej w okresie od 01stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku z wyłączeniem lipca oraz sierpnia 2009 roku. Łączna ilość dzieci i młodzieży do dowiezienia -250.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki : -Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. -Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. -Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Licencję na wykonywanie transportu drogowego. 3.Dowody rejestracyjne pojazdów, które wykonawca zamierza wykorzystać do realizacji niniejszego zamówienia. 4.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymienione dokumenty mogą być dostarczone w formie kopii potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kargowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa (pok. 16 - sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-10 14:29:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Leszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-10 14:39:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Leszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-10 14:39:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony