ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej - Etap II".

Informacja ogłoszona dnia 2009-05-25 13:59:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu


Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej - Etap II
Numer ogłoszenia: 164388 - 2009; data zamieszczenia: 25.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kargowa , Rynek 33, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525131 w. 35.
•Adres strony internetowej zamawiającego:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej - Etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej długości ok. 600 m (wszystkie powierzchnie chodników oraz jezdni należy wykonać z kostki starobruk - chodniki w kolorze żółtym, jezdnie oraz wjazdy w kolorze antracyt) wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa o łącznej długości 1518,5 m - w tym PVC160 - 202,9m, PVC200 - 231,1m, PVC250-382m, PVC315-429,5m, PVC40-276m..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.10.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 70 000,00 PLN (siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w formie i zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. W formie pieniądza wadium można wnieść na następujący rachunek bankowy: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa, nr rachunku: 65 96731020 0020 0200 0114 0014
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki : 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia warunku wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby do kierowania robotami budowlanymi. Z uwagi na charakter zamówienia osoba bądź osoby wskazane przez wykonawcę powinny posiadać uprawnienia do kierowania robotami branży drogowej oraz branży sanitarnej. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch zadań branży drogowej - budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia nie mniejsza niż 5000m2) oraz branży sanitarnej - budowa kanalizacji deszczowej (długość nie mniejsza niż 1000m) w zakresie ilościowym porównywalnym z niniejszym zamówieniem. W celu potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zadania wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje sprzętem określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli: - wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 mln PLN, - w okresie ostatnich trzech lat wykonawca osiągał przychody nie mniejsze niż 2 mln PLN. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata, w tym okresie. - wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy pozwala na płynne finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami oraz zasadami płatności określonymi przez zamawiającego w pkt XVI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona..
•Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 4.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 6.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca. 7.Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 8.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe. 9.Sprawozdanie finansowe, w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 10.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11.Polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12.Dowód wniesienia wadium..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa (pok. nr 15 - sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-25 13:36:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Leszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-25 13:59:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Leszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-25 13:59:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony