ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa i remont świetlic w Gminie Kargowa” – część I

Informacja ogłoszona dnia 2009-07-29 14:45:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer ogłoszenia: 258458 - 2009; data zamieszczenia: 29.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kargowa , Rynek 33, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525131 w. 35.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont świetlic w Gminie Kargowa - część I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa i remont świetlic wiejskich w Gminie Kargowa w miejscowościach: Karszyn, Stary Jaromierz, Obra Dolna. Szczegółowy zakres robót jakie należy wykonać w ramach zamówienia określają załączone projekty budowlane, projekty wykonawcze , przedmiary robót oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - część A - Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Karszynie - 10 000,00 PLN, - część B - Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Starym Jaromierzu - 6 500,00 PLN. - część C - Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Obrze Dolnej - 9 500,00 PLN. Wykonawca wnosi wadium tylko dla tych części zamówienia dla których składa ofertę. Wadium należy wnieść w formie i zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. W formie pieniądza wadium można wnieść na następujący rachunek bankowy: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa, nr rachunku: 65 96731020 0020 0200 0114 0014

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki : -Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia warunku wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby uprawnione ia robotami budowlanymi. Z uwagi na charakter zamówienia osoba bądź osoby wskazane przez wykonawcę powinny posiadać uprawnienia do kierowania robotami branży konstrukcyjno-architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej. -Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch zadań branżowo odpowiadających niniejszemu zamówieniu. -Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli: - wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy pozwala na płynne finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami oraz zasadami płatności określonymi przez zamawiającego w pkt XVI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. -Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 4.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 6.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca. 7.Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 8.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe. 9.Sprawozdanie finansowe, w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 10.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11.Polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 12.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 13.Dowód wniesienia wadium..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa (pok nr 15 - sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Karszynie (część A)..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót jakie należy wykonać w ramach zamówienia określa załączony projekt budowlany, projekt wykonawczy , przedmiar robót oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Starym Jaromierzu (część B).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót jakie należy wykonać w ramach zamówienia określają załączony projekt budowlany, projekt wykonawczy , przedmiar robót oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Obrze Dolnej (część C).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót jakie należy wykonać w ramach zamówienia określają załączony projekt budowlany, projekt wykonawczy , przedmiar robót oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-29 14:16:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-29 14:45:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-29 14:45:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2366 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony