ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu „Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Kargowa”

Informacja ogłoszona dnia 2009-08-07 13:55:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułuNumer ogłoszenia: 271124 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kargowa , Rynek 33, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525131 w. 35.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Kargowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia należy wykonać profilowanie gruntowych na terenie gminy Kargowa w następującym zakresie: - profilowanie równiarką samojezdną oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym - 45 km dróg, (średnia szerokość profilowanej drogi - 5 m), - ulepszenie (uzupełnienie) tłuczniem kamiennym/betonowym (po uprzednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu) o frakcji 0-32 (grubość po zagęszczeniu 10 cm) - 2500m2..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
-Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
-Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
-Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy).
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa (pok. nr 15 - sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-07 13:11:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-07 13:55:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-07 13:55:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony