ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa i remont świetlic w Gminie Kargowa" - część I

Informacja ogłoszona dnia 2009-09-09 13:01:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

- część A – Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Karszynie,

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

2. Liczba złożonych ofert: 4

3. Liczba ofert odrzuconych: 0

4. Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0

5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 349 685,76 PLN

6. Cena najdroższej oferty (z VAT): 363 226,13 PLN

7. Wybrano następującą ofertę: Zakład Usługowo-Handlowy Jan Janik ul Wolsztyńska 23 66-110 Babimost

8. Cena wybranej oferty(z VAT): 349 685,76 PLN

9. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W trakcie badania i oceny ofert stwierdzono omyłki rachunkowe, które zostały poprawione przez zamawiającego. O fakcie tym zamawiający powiadomił wykonawcę pismem ZP.341-2/09 z 07.09.2009. Przedłożona oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100 %) . Oferowana cena realizacji zamówienia mieści się w możliwościach płatniczych zamawiającego.

10. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

- Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziałek Jaromierz 13 64-225 Kopanica. Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W trakcie badania i oceny ofert stwierdzono w kosztorysie ofertowym omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Na wezwanie zamawiającego (pismo ZP.341-2/09 z 07.09.2009) wykonawca wyraził zgodę na poprawienie przez zamawiającego omyłek oraz uzupełnił dokumenty ( pismo z 09.09.2009) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta otrzymała 99,39 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- Zakład Usługowo-Handlowy Jan Janik ul. Wolsztyńska 23 66-110 Babimost
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W trakcie badania i oceny ofert stwierdzono omyłki rachunkowe, które zostały poprawione przez zamawiającego. O fakcie tym zamawiający powiadomił wykonawcę pismem ZP.341-2/09 z 07.09.2009. Oferta otrzymała 100,00 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Stroński ul. Szpitalna 15 64-300 Nowy Tomyśl
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.. Oferta otrzymała 96,27 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

Zakład Instalacyjno-Budowlany Stanisław Piekarski ul. Reymonta 6 67-100 Nowa Sól
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 99,83 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).


- część B – Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Starym Jaromierzu,

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

2. Liczba złożonych ofert: 5

3. Liczba ofert odrzuconych: 2

4. Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0

5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 230 088,81 PLN

6. Cena najdroższej oferty (z VAT): 244 734,37 PLN (spośród ofert nie odrzuconych).

7. Wybrano następującą ofertę: Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziałek Jaromierz 13 64-225 Kopanica

8. Cena wybranej oferty(z VAT): 230 088,81 PLN

9. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W trakcie badania i oceny ofert stwierdzono w kosztorysie ofertowym omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Na wezwanie zamawiającego (pismo ZP.341-2/09 z 07.09.2009) wykonawca wyraził zgodę na poprawienie przez zamawiającego omyłek, udzielił wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnił dokumenty ( pismo z 09.09.2009) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przedłożona oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100 %) . Oferowana cena realizacji zamówienia mieści się w możliwościach płatniczych zamawiającego.

10. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

- Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziałek Jaromierz 13 64-225 Kopanica. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W trakcie badania i oceny ofert stwierdzono w kosztorysie ofertowym omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Na wezwanie zamawiającego (pismo ZP.341-2/09 z 07.09.2009) wykonawca wyraził zgodę na poprawienie przez zamawiającego omyłek, udzielił wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnił dokumenty ( pismo z 09.09.2009) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przedłożona oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100 %) . Oferowana cena realizacji zamówienia mieści się w możliwościach płatniczych zamawiającego. Oferta otrzymała 100,00 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- Zakład Usługowo-Handlowy Jan Janik ul. Wolsztyńska 23 66-110 Babimost
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W trakcie badania i oceny ofert stwierdzono omyłki rachunkowe, które zostały poprawione przez zamawiającego. O fakcie tym zamawiający powiadomił wykonawcę pismem ZP.341-2/09 z 07.09.2009. Oferta otrzymała 94,02 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Stroński ul. Szpitalna 15 64-300 Nowy Tomyśl
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.. Oferta otrzymała 97,29 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- PHU Jacek Radkiewicz ul. Modrzewiowa 5 66-120 Kargowa
Oferta została przez zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak kosztorysu ofertowego) Zgodnie z punktem X.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należało załączyć kosztorys ofertowy (oddzielnie dla każdej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) sporządzony na podstawie przedmiarów robót, projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zgodnie z pkt XVI.9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia podstawę do określenia wynagrodzenia stanowi zakres robót wynikający z przedmiaru robót i kosztorysu powykonawczego w oparciu o ceny jednostkowe z oferty przetargowej wykonawcy. Brak kosztorysu ofertowego uniemożliwia prawidłowe rozliczenie zamówienia.

- Blacharstwo-Dekarstwo H.T.Z TOMYS s.c. ul. Brzozowa 16 66-120 Kargowa
Oferta została przez zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak kosztorysu ofertowego) Zgodnie z punktem X.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należało załączyć kosztorys ofertowy (oddzielnie dla każdej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) sporządzony na podstawie przedmiarów robót, projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zgodnie z pkt XVI.9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia podstawę do określenia wynagrodzenia stanowi zakres robót wynikający z przedmiaru robót i kosztorysu powykonawczego w oparciu o ceny jednostkowe z oferty przetargowej wykonawcy. Brak kosztorysu ofertowego uniemożliwia prawidłowe rozliczenie zamówienia.


- część C – Przebudowa i remont świetlicy Wiejskiej w Obrze Dolnej.

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

2. Liczba złożonych ofert: 5

3. Liczba ofert odrzuconych: 2

4. Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0

5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 313 088,00 PLN

6. Cena najdroższej oferty (z VAT): 328 233,96 PLN (spośród ofert nie odrzuconych).

7. Wybrano następującą ofertę: Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziałek Jaromierz 13 64-225 Kopanica

8. Cena wybranej oferty(z VAT): 313 088,00 PLN

9. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W trakcie badania i oceny ofert stwierdzono w kosztorysie ofertowym omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Na wezwanie zamawiającego (pismo ZP.341-2/09 z 07.09.2009) wykonawca wyraził zgodę na poprawienie przez zamawiającego omyłek, udzielił wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnił dokumenty ( pismo z 09.09.2009) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedłożona oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100 %) . Oferowana cena realizacji zamówienia mieści się w możliwościach płatniczych zamawiającego.

10. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

- Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziałek Jaromierz 13 64-225 Kopanica. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W trakcie badania i oceny ofert stwierdzono w kosztorysie ofertowym omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Na wezwanie zamawiającego (pismo ZP.341-2/09 z 07.09.2009) wykonawca wyraził zgodę na poprawienie przez zamawiającego omyłek, udzielił wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnił dokumenty ( pismo z 09.09.2009) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przedłożona oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100 %) . Oferowana cena realizacji zamówienia mieści się w możliwościach płatniczych zamawiającego. Oferta otrzymała 100,00 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- Zakład Usługowo-Handlowy Jan Janik ul. Wolsztyńska 23 66-110 Babimost
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W trakcie badania i oceny ofert stwierdzono omyłki rachunkowe, które zostały poprawione przez zamawiającego. O fakcie tym zamawiający powiadomił wykonawcę pismem ZP.341-2/09 z 07.09.2009. Oferta otrzymała 95,39 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).


- Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Stroński ul. Szpitalna 15 64-300 Nowy Tomyśl
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.. Oferta otrzymała 99,23 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- PHU Jacek Radkiewicz ul. Modrzewiowa 5 66-120 Kargowa
Oferta została przez zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak kosztorysu ofertowego) Zgodnie z punktem X.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należało załączyć kosztorys ofertowy (oddzielnie dla każdej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) sporządzony na podstawie przedmiarów robót, projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zgodnie z pkt XVI.9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia podstawę do określenia wynagrodzenia stanowi zakres robót wynikający z przedmiaru robót i kosztorysu powykonawczego w oparciu o ceny jednostkowe z oferty przetargowej wykonawcy. Brak kosztorysu ofertowego uniemożliwia prawidłowe rozliczenie zamówienia.

- Blacharstwo-Dekarstwo H.T.Z TOMYS s.c. ul. Brzozowa 16 66-120 Kargowa
Oferta została przez zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak kosztorysu ofertowego) Zgodnie z punktem X.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należało załączyć kosztorys ofertowy (oddzielnie dla każdej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) sporządzony na podstawie przedmiarów robót, projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zgodnie z pkt XVI.9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia podstawę do określenia wynagrodzenia stanowi zakres robót wynikający z przedmiaru robót i kosztorysu powykonawczego w oparciu o ceny jednostkowe z oferty przetargowej wykonawcy. Brak kosztorysu ofertowego uniemożliwia prawidłowe rozliczenie zamówienia.Kargowa 09 września 2009 roku .Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-09 12:58:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Leszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-09 13:01:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Leszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-09 13:01:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony