ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kargowa.

Informacja ogłoszona dnia 2009-12-18 11:39:04 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer ogłoszenia: 247895 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kargowa , Rynek 33, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525131 w. 35.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kargowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań:

Zadanie I - Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wojnowo (wraz z odgałęzieniami), PE 125-3638,5 m, PE110-425 m, PE90-708,5 m, PE63-71 m, PE40-28,5 m, PE32 - 226 m.

Zadanie II - Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Karszyn (wraz z odgałęzieniami), PE 125-3300,5 m, PE110-2084 m, PE90-743 m, PE63-40,5 m, PE40-75 m, PE32 - 379,5 m.

Zadanie III Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Mickiewicza, Słowackiego, Paukszty, PVC110 - 852,5 m.

Zadanie IV - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Piaskowa, Kilińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Paukszty, Przemysłowa, Kościuszki PVC315-529 m, PVC200-1853,5 m, PVC160-714,5 m, PE180-447 m. Przepompownia ścieków.

Szczegółowy zakres robót, jakie należy wykonać w ramach zamówienia określają: projekt wykonawczy, przedmiar robót , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót załączone do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 140 000,00 PLN.
Wadium należy wnieść w formie i zasadach określonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. W formie pieniądza wadium można wnieść na następujący rachunek bankowy: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa, nr rachunku: 65 96731020 0020 0200 0114 0014 Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazane konto najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień składania ofert.

Wymagania dotyczące wadium wniesionego w innej formie niż gotówka: Gwarancja bądź poręczenie musi zapewniać bezwarunkową i nieodwołalną wypłatę kwoty wadium w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Żądanie wypłaty wadium może być wniesione przez zamawiającego placówce Poczty Polskiej najpóźniej w ostatnim dniu okresu ważności gwarancji/poręczenia. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia żądania wypłaty wadium za pośrednictwem innych osób lub instytucji. Wypłata wadium musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania wypłaty wadium. Żądanie wypłaty wadium będzie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania zamawiającego uwidocznioną w załączonej do żądania wypłaty wadium kserokopii bankowej karty wzorów podpisów. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu dokumentu gwarancji bądź poręczenia.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia warunku wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi. Z uwagi na charakter zamówienia osoba bądź osoby wskazane przez wykonawcę powinny posiadać uprawnienia do kierowania robotami branży sanitarnej oraz elektrycznej.
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch zadań z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (o długości nie mniejszej niż 1700 m) oraz sieci wodociągowej (o długości nie mniejszej niż 4000 m).
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli: - wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy pozwala na płynne finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami oraz zasadami płatności określonymi przez zamawiającego w pkt XVI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - wykonawca nie zalega z płaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
4. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
6.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca.
7.Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
8.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
9.Sprawozdanie finansowe, w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
10.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.Polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
12.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13.Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowene ze środków Europejskiego Funduszu Rolnegona podstawie umowy Nr 00034-6921-UM0400048/09 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-18 10:56:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-18 11:39:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-18 11:39:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony