ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-01-12 13:06:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej

Numer ogłoszenia: 7521 - 2010; data zamieszczenia: 12.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kargowa , Rynek 33, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525131 w. 35.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewozy będą odbywały się w dni nauki szkolnej w okresie od 15 lutego 2010 do 31 grudnia 2012 roku z wyłączeniem lipca oraz sierpnia 2010, 2011 i 2012 roku. Łączna ilość dzieci i młodzieży do dowiezienia na dzień 03 grudnia 2009-225..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.10.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W celu potwierdzenia warunku należy załączyć do oferty zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub właściwego rejestru oraz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu spełnienia warunku wykonawca musi: - posiadać co najmniej cztery autobusy z 50 miejscami siedzącymi każdy. - wykonać należycie co najmniej dwa zamówienia rodzajowo odpowiadające niniejszemu zamówieniu.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu spełnienia warunku wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę całkowitą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 tys. złotych
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy). W celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
3.Dowody rejestracyjne pojazdów, które wykonawca zamierza wykorzystać do realizacji niniejszego zamówienia.
4.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
6.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie. Wymienione dokumenty mogą być dostarczone w formie kopii potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa (pok. nr 14 - sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

« powrót do poprzedniej strony