ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej dla Gminy Kargowa -wieś Stary Jaromierz ,Nowy Jaromierz, Obra Dolna województwo Lubuskie ,oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla Gminy Siedlec województwo Wielkopolskie, od miejscowości Marianice do granicy z gminą Kargowa.

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-15 09:01:05 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525060, faks 068 3525060.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kargowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej dla Gminy Kargowa -wieś Stary Jaromierz ,Nowy Jaromierz, Obra Dolna województwo Lubuskie ,oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla Gminy Siedlec województwo Wielkopolskie, od miejscowości Marianice do granicy z gminą Kargowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Gminie Kargowa wraz z odgałęzieniami do granic posesji (od granicy Gminy Siedlec- miejscowość Marianice, województwo Wielkopolskie) przez miejscowość Stary Jaromierz w obrębie drogi nr.422 do miejscowości Jaromiersko w obrębie drogi nr.321, rozgałęzienie sieci wodociągowej w miejscowości Stary Jaromierz do miejscowości Obra Dolna, w obrębie dz.nr.506/4, 506/8, dróg nr.505/6, 26, 222, 221, 219 , z miejscowości Obra Dolna w obrębie dróg nr.218/4, 218/2, 218/1, 109, 87 do miejscowości Nowy Jaromierz województwo Lubuskie o przewidywanej długości sieci wodociągowej ok.12000 m oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Siedlec województwo Wielkopolskie ,od miejscowości Marianice w obrębie drogi nr.546 (właściciel Skarb Państwa) o przewidywanej długości ok.350m do granicy z Gminą Kargowa. . W ramach zamówienia należy wykonać: - mapy do celów projektowych - mapy ewidencyjne własności gruntów - projekt budowlany - projekt wykonawczy - uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - opracować raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, (jeżeli będzie wymagany) - uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonać i uzyskać inne opracowania projektowe w przypadku takiej konieczności a mianowicie: operaty wodno- prawne, pozwolenia wodno- prawne, projekty innych mediów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę - uzyskanie pozwolenia na budowę. - przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski na całość zadania , w rozbiciu na część zadania w gminie Siedlec oraz gminie Kargowa . - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót W koszcie prac projektowych, należy uwzględnić koszt uzyskania wszelkich, niezbędnych warunków technicznych , uzgodnień , opinii i decyzji. Szczegółowy podział dokumentacji projektowo- kosztorysowej zostanie ustalony z wybranym wykonawcą na etapie jej sporządzania. Powyższe opracowania należy wykonać dla wszystkich branż wymaganych dla kompleksowej realizacji zamówienia w zakresie i formie określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego a w szczególności: -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku , w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.Nr.130 ,poz.1389) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku , w sprawie zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. nr.120 , poz.1133) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku , w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.nr.202,poz.2072) Dokumentację należy przedłożyć zamawiającemu w formie papierowej( 4 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z postanowieniami ustawy. - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia. - Znajdują się w sytuacji. ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń według reguły : spełnia / nie spełnia.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu 2.Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji i uprawnień. 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające , że te usługi zostały wykonane należycie. 5.Zaświadczenie o wpisie do izby samorządu zawodowego osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. 6.Polisę lub inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Przemyslowa 4 , 66-120 Kargowa Tel. (+4868) 352 5060 Regon 970779676 NIP 923-002-57-64.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 .01. 2010 roku o godz. 10³º w siedzibie zamawiającego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kargowej ul. Przemysłowa 4 , 66-120 Kargowa.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Błachno
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Błachno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-15 08:57:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-15 09:01:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-15 09:01:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3348 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony