ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Remont budynku ratusza w Kargowej – Etap III”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-01-28 13:38:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – „Remont budynku ratusza w Kargowej – Etap III”

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Liczba złożonych ofert: 5

4. Liczba ofert odrzuconych: 2

5. Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 2

6. Cena najtańszej oferty (z VAT): 56 637,73 PLN

7. Cena najdroższej oferty (z VAT): 68 120,57 PLN

8. Wybrano następującą ofertę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kmito Jerzy 66-100 Sulechów ul. Piaskowa 36a

9. Cena wybranej oferty (z VAT): 56 637,73 PLN

10. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przedłożona oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100 %) . Oferowana cena realizacji zamówienia mieści się w możliwościach płatniczych zamawiającego.

11. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kmito Jerzy 66-100 Sulechów ul. Piaskowa 36a
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 100,00 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- Zakład Ogólnobudowlany Malarstwo-Tapiserstwo Piotr Przybyła 64-214 Chobienice 201
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 92,55 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- ZPHU MAT-BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicza Grójec Wielki 14 64-214 Chobienice
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 83,14 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami ) zamawiający wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SOFCZYŃSKI Sławomir Sofczyński Adamowo 90 64-200 Wolsztyn
Uzasadnienie: Pismem z dnia 22.01.2010 zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W wyznaczonym terminie wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów i nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami ) oferta została odrzucona.

2. Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Stroński ul. Szpitalna 15 64-300 Nowy
Tomyśl
Uzasadnienie: Pismem z dnia 22.01.2010 zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W wyznaczonym terminie wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów i nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami ) oferta została odrzucona.
Kargowa 27 stycznia 2010 roku .
« powrót do poprzedniej strony