ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa szybu zewnętrznego wraz z instalacją windy w budynku Przychodni Publicznej w Kargowej przy ul. Marchlewskiego 4

Informacja ogłoszona dnia 2010-03-29 11:56:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer ogłoszenia: 88440 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525060, faks 068 3525060.

* Adres strony internetowej zamawiającego: -
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szybu zewnętrznego wraz z instalacją windy w budynku Przychodni Publicznej w Kargowej przy ul. Marchlewskiego 4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu osobowego, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-instalacyjnych, łącznie z odbiorem przez jednostkę Notyfikowaną (opłacenie kosztów odbioru i rejestracji urządzenia oraz dopuszczenie dźwigu do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego ,w okresie gwarancji prowadzenie serwisu i konserwacji urządzenia) w budynku Przychodni Publicznej w Kargowej. Usytuowanie dźwigu w zaprojektowanym do wykonania szybie windowym zewnętrznym ,przy ścianie frontowej oraz budowa niezadaszonych pochylni zewnętrznych, w celu udostępnienia przychodni osobom niepełnosprawnym . Dane ogólne dźwigu-windy : Ilość przystanków 2 szt Ilość drzwi przystankowych 2 szt Kabina nieprzelotowa szt.1 Napęd hydrauliczny bezpośredni Maszynownia Poręcz dla niepełnosprawnych Oświetlenie Drzwi panoramiczne uchylne, otwierane ręcznie 2. Zakres robót obejmuje: Rozbiórka istniejących schodów i podestów wejścia głównego- głównego całości oraz bocznego w części Rozbiórka zadaszeń nad nieużywanymi otworami drzwiowymi w elewacji bocznej Zamurowanie nieużywanych otworów drzwiowych w elewacji bocznej Wykonanie fundamentu projektowanego szybu windy Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym i bocznymi Wykonanie wyburzeń istniejących ścian działowych Budowa zewnętrznego szybu windowego Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obrębie planowanej budowy szybu windowego Wykonanie podejść instalacji elektrycznej do projektowanego podnośnika windowego Remont posadzki w obrębie planowanej budowy szybu windowego Remont wykończenia ścian i sufitów w obrębie planowanej budowy szybu windowego Instalacja podnośnika windowego Remont tynków i powłok malarskich elewacji zewnętrznej budynku Pokrycie papą termozgrzewalną połaci dachowej budynku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.31.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN.

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca jest zobowiązany udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia o wartości minimum 120.000,00 PLN brutto polegającego na wykonaniu dźwigu hydraulicznego do przewozu osób, o wysokości podnoszenia min. 3,27 m i udźwigu min. 250 kg - Wykonawca musi złożyć wykaz wykonanych robót, na/wg załącznika nr 9 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować osobami oraz maszynami, urządzeniami, narzędziami itp. niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz złożyć oświadczenie (na/wg załącznika nr 4 do SIWZ), że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować osobami oraz maszynami, urządzeniami, narzędziami itp. niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz złożyć oświadczenie (na/wg załącznika nr 4 do SIWZ), że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca jest zobowiązany posiadać opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia min. 200.000,00 PLN i złożyć oświadczenie (na/wg zał. nr 5 do SIWZ), że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie wykonawcy że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o statusie przedsiebiorcy w rozumieniu art.4 ustawy z 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip kargowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Przemysłowa 4 , 66-120 Kargowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego (pokój nr.4), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Przemysłowa 4 , 66-120 Kargowa ( w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Błachno
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Błachno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-29 11:43:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-29 11:56:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-03-29 11:56:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony