ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Remont ratusza w Kargowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-07-28 14:47:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Remont ratusza w Kargowej

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
Dostępne do 09 września 2005
Cena 20,00 + 22% VAT. Waluta PLN
Warunki i sposób płatności
Przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kargowej w BS Kożuchów, Oddział Kargowa Nr 65 96731020 0020 0200 0114 0001. Dowód dokonania wpłaty należy przedłożyć wraz z wnioskiem o przesłanie siwz, lub w chwili odbioru w siedzibie zamawiającego.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienie obejmuje wykonanie:
• ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze ceglastym podwójnie w koronkę (ok. 400 m2), wykonanie nowych opierzeń i obróbek blacharskich z blachy miedzianej,
• wymiana elementów drewnianych więźby dachowej,
• odtworzenie oraz remont kominów,
• konserwacja belek stropowych oraz wykonanie podłogi z desek impregnowanych,
• wykonanie opierzeń, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej,
• odtworzenie zużytej stolarki okiennej oraz renowacja pozostałej, odtworzenie okiennic wieży, demontaż istniejących krat w oknach parteru i piwnicy i wykonanie nowych ozdobnych,
• wykonanie parapetów z blachy miedzianej,
• odtworzenie detali elewacyjnych (opaski wokół okien i drzwi, sztukaterie),
• usuniecie istniejących tynków zewnętrznych i wykonanie nowych (780 m2),
• wykonanie nowej kolorystyki elewacji,
• rozbiórka nawierzchni przy budynku, osuszenie murów fundamentowych i wykonanie wyprawy tynkarskiej z warstwą strukturalną,
• wykonanie systemu odprowadzania wód gruntowych od budynku,
• wykonanie nowej instalacji odgromowej (podtynkowo), poprowadzenie pozostałych instalacji pod tynkiem lub we wnętrzu budynku,
• wykonanie chodnika z kostki granitowej.
Szczegółowy zakres robót jakie należy wykonać w ramach realizacji zamówienia określa projekt budowlany (do wglądu w siedzibie zamawiającego) oraz przedmiar robót załączony do siwz.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.
Do 30.06.2006

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
• Wykażą się realizacją w okresie ostatnich 5 lat (2000-2004) co najmniej 2 kontraktów, o charakterze i złożoności podobnej do niniejszego zamówienia z załączeniem dokumentów (referencji), że kontrakty te wykonane zostały z należytą starannością.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy)

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

8. Informacja na temat wadium.
Wadium: 7.500,00 PLN wniesione na zasadach i firmie określonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 10.30 dnia 12 września 2005 r.


11. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od terminu składania ofert.
Kargowa 20 lipca 2005
« powrót do poprzedniej strony