ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy

Informacja ogłoszona dnia 2006-07-17 15:42:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułuOgłoszenie o zamówieniu

Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl

Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późniejszymi zmianami).

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkargowa/

3. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Zakres zamówienia obejmuje dowóz dzieci i młodzieży (250 osób) z miejscowości położonych na terenie gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej w godzinach 715-755, oraz powrót po zakończonych zajęciach szkolnych.
Szczegółowe warunki przewozu, opis tras, określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kod CPV: 60140000-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia.
Od 01 września 2006 do 31 grudnia 2007 z wyłączeniem lipca oraz sierpnia 2007 roku

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

7. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 900 dnia 25 lipca 2006 r.


10. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
Kargowa 17 lipca 2006

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-07-17 13:53:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Leszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-07-17 15:42:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Leszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-07-17 15:42:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1750 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony