ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - "Utwardzenie drogi gruntowej relacji Obra Dolna-Jażyniec"

Informacja ogłoszona dnia 2006-10-16 14:25:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl

Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późniejszymi zmianami).

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkargowa/

3. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

W ramach zamówienia należy wykonać nawierzchnię z tłucznia kamiennego drogi relacji Obra Dolna Jażyniec (odcinek od drogi powiatowej do granicy gminy o długości 1400m, szerokość nawierzchni – 3,5m. Szczegółowy zakres robót jakie należy wykonać w ramach zamówienia określa załączony projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

CPV: 45233220-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia.
Do 30 listopada 2006 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

7. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do dnia 25 października 2006 r. godz. 900.


10. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.


Kargowa 13 października 2006

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-10-16 12:45:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Leszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-10-16 14:25:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Leszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-10-16 14:25:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony