ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa obiektu świetlicy w Chwalimiu połączona z jej remontem.

Informacja ogłoszona dnia 2007-10-16 12:07:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer ogłoszenia: 195608 - 2007; data zamieszczenia: 16.10.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 156151 - 2007.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kargowa, Rynek, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525131 w. 35.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa obiektu świetlicy w Chwalimiu połączona z jej remontem..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i remontem świetlicy w Chwalimiu. W ramach zamówienia należy wykonać: Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Jednostka miary Ilość 1. Fundamenty m3 13,7 2. ściany przyziemia m2 186,8 3. strop m2 267,3 4. Instalacja WLZ m 446 5. Montaż tablic elektrycznych szt. 4 6. Montaż opraw oświetleniowych kpl. 75 7. Instalacje w kotłowni m 65 8. Instalacja odgromowa m 286,5 9. dach z pokryciem m2 754 10. tynki i okł. wewnętrzne m2 392 11. podłoża i posadzki m2 250 12. stolarka otworowa m2 47,8 13. elewacja m2 633 14. wew. instalacja wodna i kan. kpl. 1 15. wewnętrzna instalacja gazowa kpl. 1 16. instalacja centralnego ogrzewania kpl. 1 17. instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych m 902 18. Pomiary elektryczne kpl. 1 19. osadnik bezodpływowy szt. 1 20. Plac zabaw szt. 1 21. Utwardzenie terenu szt. 1 22. ogrodzenie terenu szt. 1 23. Oświetlenie terenu szt. 1 Szczegółowy zakres robót jakie należy wykonać w ramach zamówienia określa załączony projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.11.12.91-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 510823,03 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie w ramach działania 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Sektorowego Programu Operacyjnego -Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Budowlany Stanisław Szorek, ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 510823.03
• Oferta z najniższą ceną: 510823.03 / oferta z najwyższą ceną: 539625.70
• Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-10-16 12:03:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-10-16 12:07:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-10-16 12:07:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony