ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa „Rozbudowa Gimnazjum w Kargowej”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2007-11-05 10:24:04 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Kargowa: Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa - Rozbudowa Gimnazjum w Kargowej.
Numer ogłoszenia: 211897 - 2007; data zamieszczenia: 05.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kargowa, Rynek 33, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525131 w. 35.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa - Rozbudowa Gimnazjum w Kargowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum w Kargowej zlokalizowane przy ulicy Szkolnej mieści się w dwóch budynkach: A oraz B. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się sali gimnastycznej wybudowanej w formie namiotu znajdującej się pomiędzy oboma budynkami. Cały kompleks znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, co powoduje konieczność uzgodnień rozwiązań architektonicznych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zamówienie obejmuje remont budynku A oraz rozbudowę budynku B. Dla budynku A przewiduje się: wymianę pokrycia dachu oraz remont konstrukcji dachu, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej (zewnętrznej), remont kotłowni gazowej (wymiana pieca, instalacji technologicznej w kotłowni, wymiana instalacji wodnej oraz instalacji elektrycznej), przebudowę kominów. Dla budynku B przewiduje się rozbudowę. W dobudowanej części należy przewidzieć: zaplecze sanitarne dla istniejącej sali gimnastycznej (dwie szatnie dla pięćdziesięciu uczniów w obu szatniach, dwie toalety, dwa prysznice, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego, magazyn na sprzęt), salę lekcyjną dla 25 uczniów, gabinet dyrektora, dwie szatnie - każda dla 70 uczniów, stołówkę, salę do nauki języków obcych, bibliotekę, czytelnię multimedialną, ciągi komunikacyjne i powiązanie komunikacyjne z istniejącym budynkiem B. Należy przewidzieć łącznik umożliwiający komunikację dobudowanej części budynku z istniejącą salą gimnastyczną. W istniejącym budynku B należy remont kotłowni oraz jej rozbudowę dla potrzeb dobudowanej części budynku B. Rozbudowa budynku B spowoduje konieczność przełożenia istniejących w gruncie mediów (linia energetyczna nn, ciepłociąg, wodociąg, gazociąg). Wymienione media znajdują się na działce będącej własnością Gminy Kargowa. W ramach opracowania należy wykonać projekty (wykonawcze i budowlane) oraz dokumentacje kosztorysowe przełożenia ww. mediów. Ponadto należy wykonać projekt zagospodarowania terenu Gimnazjum (zieleń, ławki, chodniki, oświetlenie).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki : - Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 2.Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji i uprawnień. 3.Kopię posiadanych uprawnień (osób przewidzianych do realizacji zamówienia). 4.Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego (osób przewidzianych do realizacji zamówienia). 5.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa (pok. nr 15 - sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy
« powrót do poprzedniej strony