ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu "Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Kargowa".

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-16 09:13:01 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Numer ogłoszenia: 219485 - 2008; data zamieszczenia: 16.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kargowa , Rynek 33, 66-120 Kargowa, woj. lubuskie, tel. 068 3525131 w. 35.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Kargowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Kargowa poprzez ujawnianie wykroczeń drogowych przekroczenia dopuszczalnej prędkości przy użyciu fotoradaru przenośnego z udziałem Strażnika Miejskiego oraz udostępnienie zamawiającemu oprogramowania do ewidencji wykroczeń i generowania dokumentacji mandatowej. Monitoring będzie prowadzony co najmniej pięć razy w miesiącu w terminach i miejscach uzgodnionych ze Strażą Miejską w Kargowej. Lokalizacja trzech masztów do instalacji fotoradaru stacjonarnego zostanie ustalona w porozumieniu ze Strażą Miejską w Kargowej. Oprogramowanie do ewidencji wykroczeń i generowania dokumentacji mandatowej musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. W ramach zamówienia wykonawca zapewni  pomoc zamawiającemu w obsłudze programu przez okres realizacji zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.32.11.00-6, 72.25.30.00-3, 72.26.60.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki : 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W celu potwierdzenia warunku należy załączyć do oferty zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarcze lub właściwego rejestru. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia warunku wykonawca musi: - dysponować fotoradarem przenośnym wraz z oprogramowaniem do archiwizacji, obróbki materiału zdjęciowego o parametrach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji. - dysponować trzema masztami do instalacji fotoradaru o parametrach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji, - dysponować oprogramowaniem do ewidencji wykroczeń i generowania dokumentacji mandatowej, - wykonać należycie co najmniej jedno zamówienie rodzajowo odpowiadające niniejszemu zamówieniu. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia warunku wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy). W celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem, przedmiotu usługi , dat wykonania i odbiorców. 3.Dokumenty potwierdzające, usługi wymienione w wykazie o którym mowa w pkt IX ppkt 5 niniejszej specyfikacji zostały wykonane należycie; 4.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca. 5.Polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego do oferty należy dołączyć: 1.Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar o zatwierdzeniu typu potwierdzającą, że fotoradar którym dysponuje wykonawca może wykonywać pomiary prędkości pojazdów w ruchu drogowym. 2.Aktualne świadectwo legalizacji Urzędu Miar wydane dla fotoradaru którym dysponuje wykonawca. 3.Orzeczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska wydane przez Laboratorium Ochrony Radiowej dla fotoradaru którym dysponuje wykonawca. 4.Specyfikację lub inny dokument potwierdzający, że oprogramowanie do ewidencji wykroczeń i generowania dokumentacji mandatowej spełnia wymagania określone przez zamawiającego..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kargowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa (pok. nr 15 - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
« powrót do poprzedniej strony