ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o zamówieniu "Remont Chodników oraz jezdni ulicy Ogrodowej oraz Placu Berwińskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy

Ogłoszenie o zamówieniu "Remont ścieżki rowerowej Kargowa-Linie".

Przetarg oświetlenie na Źródlanej

Akapit nr 1 - brak tytułu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Klonowej i Źródlanej”.

Planowana długość linii kablowej – 460 m
Planowana ilość punktów świetlnych – 12.
Układ sterowania oświetleniem oraz układ pomiarowy energii.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.
Do 15 sierpnia 2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

8. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 09 czerwca 2006 r.


11. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
Kargowa 24.05.2006
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-05-24 10:41:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-05-24 10:42:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-05-24 10:42:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg Łąkowa

Akapit nr 1 - brak tytułu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późniejszymi zmianami).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ulicy Łąkowej”.
Planowana długość ścieżki - 238,12 m.
Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 25 cm.
Planowana powierzchnia ścieżki – 1388,25m2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.
Do 30 września 2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

8. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 09 czerwca 2006 r.


11. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
Kargowa 24.05.2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-05-24 10:40:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-05-24 10:42:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-05-24 10:42:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku -ratusz etap II

Akapit nr 1 - brak tytułu

znak sprawy: ZP.341-6/06

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Zamawiający: Gmina Kargowa
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
tel. (068) 352-51-31 fax (068) 352-50-29

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa "Remont ratusza w Kargowej - Etap II"

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Liczba złożonych ofert: 3

4. Liczba ofert odrzuconych: 0

5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 9 135,36 PLN

6. Cena najdroższej oferty (z VAT): 19 520 ,00 PLN

7. Wybrano następującą ofertę: "PATIO" Monika Święcicka ul. Januszowiecka 24 53-135 Wrocław

8. Cena wybranej oferty(z VAT): 9 135,36 PLN

9. Inne informacje:Kargowa 05 kwietnia 2006

Akapit nr 2 - brak tytułu

ZP.341-14/06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający: Gmina Kargowa
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
tel. (068) 352-51-31 fax (068) 352-50-29

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji kosztorysowej "Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej"

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Liczba złożonych ofert: 1

4. Liczba ofert odrzuconych: 0

5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 91 256,00 PLN

6. Cena najdroższej oferty (z VAT): 91 256,00 PLN

7. Wybrano następującą ofertę: AUGMEN CONSULTING GROUP A. Niezgoda Spółka Jawna ul. Dekoracyjna 1c 65-722 Zielona Góra

8. Cena wybranej oferty(z VAT): 91 256,00 PLN

9. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przedłożona oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100 %) . Oferowana cena realizacji zamówienia mieści się w możliwościach płatniczych zamawiającego.

Kargowa 03 października 2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-04-05 14:13:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-04-05 14:14:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-04-05 14:14:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku - Sportowa

Akapit nr 1 - brak tytułu


Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Zamawiający: Gmina Kargowa
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
tel. (068) 352-51-31 fax (068) 352-50-29

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont nawierzchni ulicy Sportowej w Kargowej"

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Liczba złożonych ofert: 1

4. Liczba ofert odrzuconych: 0

5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 44 153,47 PLN

6. Cena najdroższej oferty (z VAT): 44 153,47 PLN

7. Wybrano następującą ofertę: Zakład Melioracyjno-Budowlany "MEL-BUD" Ryszard Tarnowski ul. Wiśniowa 2 66-100 Sulechów

8. Cena wybranej oferty(z VAT): 44 153,47 PLN

9. Inne informacje:Kargowa 04 kwietnia 2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-04-04 11:59:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-04-04 12:00:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-04-04 12:00:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku - profilowanie

Akapit nr 1 - brak tytułu


Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Zamawiający: Gmina Kargowa
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
tel. (068) 352-51-31 fax (068) 352-50-29

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Kargowa

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Liczba złożonych ofert: 1

4. Liczba ofert odrzuconych: 0

5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 34 650,00 PLN

6. Cena najdroższej oferty (z VAT): 34 650,00 PLN

7. Wybrano następującą ofertę: Zakład Melioracyjno-Budowlany "MEL-BUD" Ryszard Tarnowski ul. Wiśniowa 2 66-100 Sulechów

8. Cena wybranej oferty(z VAT): 34 650,00 PLN

9. Inne informacje:
Kargowa 04 kwietnia 2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-04-04 11:57:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-04-04 11:59:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-04-04 11:59:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji