ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przetarg - Remont ratusza w KArgowej - Etap II

Akapit nr 1 - brak tytułu


ZP.341-6/06

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa „Remont ratusza w Kargowej – Etap II ”

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub przesyłką poleconą na koszt adresata. Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

W ramach zamówienia należy wykonać:
- inwentaryzację pomieszczeń budynku niezbędną dla celów projektowych
- projekt budowlany obejmujący: przebudowę i zmianę aranżacji ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej z wymianą balustrady, przebudowę sanitariatów w poziomie parteru i piętra, pionów kanalizacji, instalacji wodnej, instalacji wentylacyjnej, nową aranżację sali konferencyjnej z montażem urządzeń klimatyzacyjnych i audiowizualnych , wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach, wymiana stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach.
- uzyskać wymagane prawem wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania
pozwolenia na budowę,
- uzyskać pozwolenie na budowę,
- dokumentację kosztorysową
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Kod CPV: 74222000-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont ratusza w Kargowej – Etap II ”

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia realizacji zamówienia (przedłożenia zamawiającemu) - 30 czerwca 2006 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

11. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 05 kwietnia 2006r.

12. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
Kargowa 20 marca 2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-20 12:38:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-20 12:40:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-03-20 12:40:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2734 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Profilowanie dróg

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail
2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Kargowa
Przedmiot zamówienia obejmuje profilowanie dróg gminnych równiarką samojezdną oraz zagęszczenie walcem samojezdnym 10 ton. Długość dróg do profilowania 35 km. Średnia szerokość drogi 5 m.
Kod CPV: 45233142-6
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.
30 maja 2006 roku

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

8. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1130 dnia 03 kwietnia 2006 r.

11. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.


Kargowa 16 marca 2006 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-17 11:58:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-17 12:23:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-03-17 12:23:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Remont nawierzchni ulicy Sportowej w Kargowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail
2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni ulicy Sportowej w Kargowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje ulepszenie tłuczniem kamiennym ulicy Sportowej w Kargowej
(obecnie nawierzchnia pokryta żużlem paleniskowym ). Powierzchnia do ulepszenia 3600 m2
Kod CPV: 45233142-6
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.
30 kwietnia 2006 roku

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

8. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 11.00 dnia 03 kwietnia 2006 r.

11. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.


Kargowa 16 marca 2006 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-17 11:55:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-17 12:07:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-03-17 12:07:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku postępowania -odprowadzenie wód deszczowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Zamawiający: Gmina Kargowa
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
tel. (068) 352-51-31 fax (068) 352-50-29

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odprowadzenie wód deszczowych z centralnej części miejscowości Kargowa

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Liczba złożonych ofert: 2

4. Liczba ofert odrzuconych: 0

5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 48.800,00 PLN

6. Cena najdroższej oferty (z VAT): 74.420,00 PLN

7. Wybrano następującą ofertę: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ESKO s.c. A. Baczmański, B. Baczmańska ul. Obywatelska 1 65-736 Zielona Góra

8. Cena wybranej oferty(z VAT): 48.800,00 PLN

9. Inne informacje:


Kargowa 15 marca 2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-15 11:25:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-15 11:27:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-03-15 11:27:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2697 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku postępowania - usługi geodezyjne i wycena

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający:
Gmina Kargowa
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
tel. (068) 352-51-31 fax (068) 352-50-29

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości”

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Liczba złożonych ofert: 3

4. Liczba ofert odrzuconych: 2

5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 161.742,00 PLN

6. Cena najdroższej oferty (z VAT): 161.742,00 PLN

7. Wybrano następującą ofertę: Przedsiębiorstwo wielobranżowe "GEOMETRA" ul. Szkolna 9 6-100 Sulechów

8. Cena wybranej oferty(z VAT): 161.742,00 PLN

9. Inne informacje:


Kargowa 07 marca 2006 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-07 11:37:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-07 11:38:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-03-07 11:38:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odprowadzenie wód deszczowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa „Odprowadzenie wód deszczowych z centralnej części miejscowości Kargowa”

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub przesyłką poleconą na koszt adresata. Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

W ramach zamówienia należy wykonać:
- mapy do celów projektowych,
- projekt budowlany budowy przepompowni wód deszczowych o wydajności 400l/s wraz z systemem odprowadzającym wzdłuż ulicy Dolnej do kanału Obrzycy,
- operat wodnoprawny,
- uzyskać wymagane prawem wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania
pozwolenia na budowę,
- uzyskać pozwolenie na budowę,
- dokumentację kosztorysową
- specyfikację wykonania i odbioru robót.

Kod CPV: 74232000-4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odprowadzenie wód deszczowych z centralnej części miejscowości Kargowa”.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia realizacji zamówienia (przedłożenia zamawiającemu) - 30 czerwca 2006 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

11. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 13 marca 2006r.

12. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
Kargowa 24 lutego 2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-02-24 12:26:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-02-24 12:27:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-02-24 12:27:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usługi geodezyjne oraz wycena nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00 w dni robocze, lub listownie.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienie będzie obejmować wykonywanie:
- podział działek z wykonywaniem stabilizacji punktów granicznych i dokumentacji prawnej,
- rozgraniczanie nieruchomości,
- wznowienie granic prawnych
- przygotowanie mapy i dokumentacji prawnej do założenia księgi wieczystej,
- dokumentacji do wprowadzenia zmian w księdze wieczystej,
- map do celów projektowych,
- wycena nieruchomości lokalowej wraz z przynależnościami,
- wycena nieruchomości zabudowanej,
- wycena nieruchomości gruntowej,
- wykonanie projektu wydzielenia lokali w budynku wielorodzinnym

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości (dla potrzeb bieżącego gospodarowania mieniem komunalnym).

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia realizacji zamówienia - 31 grudnia 2008 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami   zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

9. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

11. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 23.02.2006r.

12. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od terminu składania ofert.
Kargowa 06.02.2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-02-06 11:39:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-02-06 11:40:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-02-06 11:40:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wojnowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

„Przebudowa nawierzchni placu przy sanatorium w Wojnowie”.

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont nawierzchni placu przy sanatorium w Wojnowie”.
W ramach zamówienia należy wykonać: nawierzchnię z kostki betonowej – 352m2, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej – 932 m2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.
Do 31 maja 2006

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

8. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 13 października 2005 r.

11. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od terminu składania ofert.


Kargowa 2005-09-28

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-09-30 12:57:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-09-30 12:58:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-09-30 12:58:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie przewozy II

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub przesyłką poleconą na koszt adresata. Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Zakres zamówienia obejmuje dowóz dzieci i młodzieży (266 osób) z miejscowości położonych na terenie gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej w godzinach 715-755, oraz powrót po zakończonych zajęciach szkolnych.
Szczegółowe warunki przewozu, opis tras, określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kod CPV: 60140000-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej”.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane w roku szkolnym 2005/2006 w okresie od 01.10.2005 do 30.06.2006

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.


9. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

11. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do 12 września 2005 do godz. 1100.

12. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.


Kargowa 25 sierpnia 2005

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-08-26 13:57:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-08-26 14:00:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-08-26 14:00:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie io przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa „Odprowadzenie wód deszczowych z centralnej części miejscowości Kargowa”
1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub przesyłką poleconą na koszt adresata. Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

W ramach zamówienia należy wykonać:
- mapy do celów projektowych,
- projekt budowlany budowy przepompowni wód deszczowych o wydajności 400l/s wraz z systemem odprowadzającym wzdłuż ulicy Dolnej do kanału Obrzycy,
- operat wodnoprawny,
- uzyskać wymagane prawem wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania
pozwolenia na budowę,
- uzyskać pozwolenie na budowę,
- dokumentację kosztorysową
- specyfikację wykonania i odbioru robót.

Kod CPV: 74232000-4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odprowadzenie wód deszczowych z centralnej części miejscowości Kargowa”.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia realizacji zamówienia (przedłożenia zamawiającemu) - 31 stycznia 2006 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

11. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 11.00 dnia 29 sierpnia 2005r.

12. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
Kargowa 10 sierpnia 2005

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-08-11 12:25:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-08-11 12:37:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-08-11 12:37:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji