ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Remont ratusza w Kargowej

Akapit nr 1 - brak tytułu


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Remont ratusza w Kargowej

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
Dostępne do 09 września 2005
Cena 20,00 + 22% VAT. Waluta PLN
Warunki i sposób płatności
Przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kargowej w BS Kożuchów, Oddział Kargowa Nr 65 96731020 0020 0200 0114 0001. Dowód dokonania wpłaty należy przedłożyć wraz z wnioskiem o przesłanie siwz, lub w chwili odbioru w siedzibie zamawiającego.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienie obejmuje wykonanie:
• ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze ceglastym podwójnie w koronkę (ok. 400 m2), wykonanie nowych opierzeń i obróbek blacharskich z blachy miedzianej,
• wymiana elementów drewnianych więźby dachowej,
• odtworzenie oraz remont kominów,
• konserwacja belek stropowych oraz wykonanie podłogi z desek impregnowanych,
• wykonanie opierzeń, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej,
• odtworzenie zużytej stolarki okiennej oraz renowacja pozostałej, odtworzenie okiennic wieży, demontaż istniejących krat w oknach parteru i piwnicy i wykonanie nowych ozdobnych,
• wykonanie parapetów z blachy miedzianej,
• odtworzenie detali elewacyjnych (opaski wokół okien i drzwi, sztukaterie),
• usuniecie istniejących tynków zewnętrznych i wykonanie nowych (780 m2),
• wykonanie nowej kolorystyki elewacji,
• rozbiórka nawierzchni przy budynku, osuszenie murów fundamentowych i wykonanie wyprawy tynkarskiej z warstwą strukturalną,
• wykonanie systemu odprowadzania wód gruntowych od budynku,
• wykonanie nowej instalacji odgromowej (podtynkowo), poprowadzenie pozostałych instalacji pod tynkiem lub we wnętrzu budynku,
• wykonanie chodnika z kostki granitowej.
Szczegółowy zakres robót jakie należy wykonać w ramach realizacji zamówienia określa projekt budowlany (do wglądu w siedzibie zamawiającego) oraz przedmiar robót załączony do siwz.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.
Do 30.06.2006

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
• Wykażą się realizacją w okresie ostatnich 5 lat (2000-2004) co najmniej 2 kontraktów, o charakterze i złożoności podobnej do niniejszego zamówienia z załączeniem dokumentów (referencji), że kontrakty te wykonane zostały z należytą starannością.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy)

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wg reguły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

8. Informacja na temat wadium.
Wadium: 7.500,00 PLN wniesione na zasadach i firmie określonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 10.30 dnia 12 września 2005 r.


11. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od terminu składania ofert.
Kargowa 20 lipca 2005

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-07-28 10:17:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-07-28 14:47:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-07-28 14:47:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w obrębie ulicy Źródlanej oraz Klonowej w Kargowej.
Planowana długość sieci wodociągowej 516 m.
Planowana długość sieci kanalizacji sanitarnej – 256 m.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.
Do 15.12.2005

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
• Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
• Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

8. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 06 kwietnia 2005 r.

11. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od terminu składania ofert.

Kargowa 2005-03-22

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-22 10:21:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-22 12:35:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-03-22 12:35:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wsczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług urbanistycznych.

Akapit nr 1 - brak tytułu


1.Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2.Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4.Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienie będzie obejmować przygotowywanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług urbanistycznych.

6.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia realizacji zamówienia (przedłożenia zamawiającemu) - 31 grudnia 2005 r.

8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
•Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
•Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
•Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
•Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
•Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

9.Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100% (wybranego przez zamawiającego wariantu realizacji zamówienia)

11.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 17.02.2005r.

12.Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od terminu składania ofert.

Kargowa 03.05.2005

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-02-03 11:41:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-02-04 08:43:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-02-04 08:43:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wsczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług geodezyjnych.

Akapit nr 1 - brak tytułu


1.Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2.Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4.Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienie będzie obejmować wykonywanie:
- podział działek z wykonywaniem stabilizacji punktów granicznych i dokumentacji prawnej,
- rozgraniczanie nieruchomości,
- przygotowanie mapy i dokumentacji prawnej do założenia księgi wieczystej,
- dokumentacji do wprowadzenia zmian w księdze wieczystej,
- map do celów projektowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług geodezyjnych

6.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia realizacji zamówienia - 31 grudnia 2005 r.

8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
•Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
•Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
•Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
•Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
•Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

9.Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100% (wybranego przez zamawiającego wariantu realizacji zamówienia)

11.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 1100 dnia 17.02.2005r.

12.Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od terminu składania ofert.

Kargowa 03.02.2005

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-02-03 11:38:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-02-04 08:44:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-02-04 08:44:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego - dokumentacja techniczna oraz kosztorysowa dla projektów pn. "Budowa ulicy Sportowej oraz Kolejowej w Kargowej" oraz "Budowa ulicy Kasztanowej w Kargowej"

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31 fax (+48 68) 352 50 29
www.kargowa.pl e-mail

2.Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zasady trybu określone są w rozdziale 3 oddział 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177).

3.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena
W siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.
Specyfikacja dostępna jest bezpłatnie.

4.Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

W ramach zamówienia należy wykonać:
- mapy do celów projektowych,
- projekt budowlany budowy ulicy Sportowej i Kolejowej w Kargowej wraz z odwodnieniem,
- projekt budowlany budowy ulicy Kasztanowej w Kargowej wraz z odwodnieniem,
- uzyskać wymagane prawem wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,
- uzyskać pozwolenie na budowę,
- dokumentację kosztorysową
- specyfikację wykonania i odbioru robót,
- studium wykonalności zgodnie z wytycznymi przygotowywania studiów wykonalności dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. (tylko dla projektu „Budowa ulicy Sportowej oraz Kolejowej w Kargowej”)
- ocenę oddziaływania na środowisko – raport ( tylko dla projektu „Budowa ulicy Sportowej oraz Kolejowej w Kargowej”).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dokumentacja techniczna oraz kosztorysowa dla projektów pn. „Budowa ulicy Sportowej oraz Kolejowej w Kargowej” oraz „Budowa ulicy Kasztanowej w Kargowej”.

6.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia realizacji zamówienia (przedłożenia zamawiającemu) - 30 września 2005 r.

8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :
•Posiadają uprawnienia do wykonywania robót, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
•Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
•Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
•Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).
•Spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

9.Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100% (wybranego przez zamawiającego wariantu realizacji zamówienia)

11.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej 66-120 Kargowa,
Rynek 33, pokój nr 15 w terminie do godz. 11.00 dnia 14.03.2005r.

12.Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.


Kargowa 23.02.2005

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-02-03 10:16:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-02-03 10:35:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-02-03 10:35:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji