ˆ

Rok 2002

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr III / 6 /02

Informacja ogłoszona dnia 2003-07-10 05:11:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III / 6 /02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.. 5 ust. 1, art. 6 ust 12 i 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kargowa od dnia 01.01.2003 r.:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem gospodarczej-rekreacyjnej - 12,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych lub ich części - 5,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
g) pozostałych położonych na gruntach siedliskowych - 1,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
h) pozostałych położonych na gruntach siedliskowych, po byłych gospodarstwach rolnych, należące do emerytów i rencistów zamieszkujących samodzielnie i nie posiadających poza rentą lub emeryturą innych źródeł dochodów - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
i) pozostałych służącym celom kultury, kultury fizycznej i sportu, ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska - 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2. od budowli:
a) przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków w zasobach gminy - 0,1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, ust 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
3. od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - rekreacyjnej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,
c) siedliskowych - 0,06 zł od 1 m2 powierzchni,
d) siedliskowych po byłych gospodarstwach rolnych należących do emerytów i rencistów zamieszkujących samodzielnie i nie posiadających innych źródeł dochodów - 0,02 zł od 1 m2 powierzchni,
e) pozostałych - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni,
f) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1 m2 powierzchni,
§ 2
Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 ustawy zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. powierzchnie piwnic znajdujące się w budynkach mieszkalnych, z wyjątkiem ich części zajętych na garaże lub prowadzenie działalności gospodarczej,
2. cmentarze.
§ 3
Ilekroć w uchwale jest mowa o gruntach siedliskowych rozumie się przez to teren czyjegoś zamieszkania.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XX / 150 / 2001 Rady miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2001 roku w sprawie podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 131 poz. 1201).
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Kargowa.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-10 05:05:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Gorzelanna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-10 05:11:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-01 13:19:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony