ˆ

Rok 2002

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr III/9/02

Informacja ogłoszona dnia 2003-07-10 05:32:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/9/02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2003 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 7.490.420,- zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 583.412,- zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 60. 560,- zł;
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,- zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
§ 2
1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 8.206.920,- zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) Wydatki bieżące kwotę 6.833.420,- zł, w tym:
a) kwotę 4.118.341,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
b) kwotę 12.500,- zł na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych, jak w załączniku Nr 8 do uchwały;
c) kwotę 20.000,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy;
d) kwotę 13.300,- zł z przeznaczeniem na dotacje.
2) Wydatki majątkowe kwotę 1.373.500,- zł
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
a) wydatki w kwocie 538.412,- zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
b) wydatki w kwocie 70.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
§ 3
1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 100.000,- zł na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 716.500,- zł zostanie pokryty:
- kredytem z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 215.300,- zł
- pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 211.200,- zł
- kredytem długoterminowym w wysokości 290.000,- zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 4
Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
§ 5
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
§ 6
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,- zł.
§ 7
Upoważnia się Burmistrza Kargowej do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
2) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych;
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć 200.000,- zł;
5) zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach, do wysokości 200.000,- zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, o uprzednim poinformowaniu Komisji ds. Gospodarki Rady Miejskiej w Kargowej;
6) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań budżetu gminy.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-10 05:29:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Gorzelanna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-10 05:32:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-24 07:27:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony