ˆ

Rok 2003

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr IX/50/03

Informacja ogłoszona dnia 2004-02-13 09:41:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr IX/50/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami) u c h w a l a s i ę, co następuje:
 
§ 1

Ustala się stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kargowa :

1) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,44 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej ,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 16,25 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej ,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - rekreacyjnej
- 12,20 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej ,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
- 3,20 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
- 7,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
f) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 5,60 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
g) pozostałych położonych na gruntach siedliskowych
- 1,46 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
h) pozostałych położonych na gruntach siedliskowych, po byłych gospodarstwach
rolnych, należące do emerytów i rencistów zamieszkujących samodzielnie i nieposiadających poza rentą lub emeryturą innych źródeł dochodów
- 0,73zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

2) od budowli:
a) przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania
i oczyszczania ścieków w zasobach gminy - 0, 1% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,
b) pozostałych - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3, ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,54 zł od 1 m kw. powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - rekreacyjnej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,40 zł od 1 m kw. powierzchni,
c) siedliskowych - 0,06 zł od 1 m kw. powierzchni,
d) siedliskowych po byłych gospodarstwach rolnych, należących do emerytów
i rencistów zamieszkujących samodzielnie i nieposiadających innych źródeł
dochodów
- 0,02 zł od 1 m kw. powierzchni,
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,10 zł od 1 m kw. powierzchni,
f) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 3,38 zł od 1 ha powierzchni .

§ 2

Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 ustawy zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) powierzchnie piwnic znajdujące się w budynkach mieszkalnych, z wyjątkiem ich części zajętych na garaże lub prowadzenie działalności gospodarczej,
2) tereny cmentarzy,
3) budynki i grunty służące celom kultury, kultury fizycznej i sportu, ochronie
przeciwpożarowej - będące w zasobach gminy,
4) obiekty wysypisk komunalnych.
§ 3
Ilekroć w uchwale jest mowa o gruntach siedliskowych, rozumie się przez to teren czyjegoś
zamieszkania.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr III / 6 / 2002 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 117, poz. 1700).
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Kargowa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-02-12 13:18:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-02-13 09:41:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-02-13 09:41:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony